چهارشنبه , 4 خرداد 1401

موسیقی

ريتم خوانی ( بخش نخست: مقدمه)

از نظر زمانی کو چکترين نتی که با آن سر و کار خواهيم داشت ؛ نت سياه با ارزش 1 ضرب است ؛ و همانگونه که می دانيم با همين ترتيب نزول؛ چنگ 1/2ضرب و … .حال به هنگام اجرا آن توسط روشهايی که در نگاره های پيشين از ان سخن گفتيم ؛ آن را در ضربات دست يا پا …

ادامه نوشته »

تمرين ريتم خوانی (1)

و ۱ و ۱ و ۱و / « چنگ چنگ سياه | چنگ چنگ سياه »۱و ۲ و ۱و ـــــــــــ۲ / « سياه ( سکوت چنگ ) چنگ | سياه ــ اتصال ـــــــــــ چنگ » نکته : تا بحال ما با نتها بدون زوايد ( خطوط اتصال ) يا اتحاد مواجه بوديم . در اينجا ( مثلا!!) يک خط اتحاد …

ادامه نوشته »

ريتم خوانی (2)

با درود .پيرو تمرينات ريتميک پيشين ؛ توجه شما را به اين نکته جلب می کنم که:هنگامی که يک سری ضربهای مساوی و يکنواخت می زنيم . به طور طبيعی ميل ما به اين است که آن را در گروههای چند تايی دسته بندی کنيم ؛ ( چون برای ما مفهوم ترند) و ابتکاری از طريق « تاکيد » بر …

ادامه نوشته »

ريتم خوانی (3)

درود بر شما . درادامه مبحث ریتم خوانی به این نکته مهم اشاره می شود : هرگاه کشش به طول خاصی نياز داشته باشد از يک عامل واصل استفاده می کنيم: × الف- با وصل کردن چند نت بوسيله خطی قوس دار بنام « خط اتحاد» آنرا مشخص نموده و از اين علامت نمادين( ـــــــــ) به عنوان خط اتحاد استفاده …

ادامه نوشته »

ريتم خوانی (4)

درودتمرينات چگونه پيش می رود ؟آيا بالاخره وکاليست می شويد يا نه؟ تمرينات ريتميک را ( طبق معمول ) آغاز می کنيم .(فعلا مدتها در اين سرزمين خواهيد بود تا وکاليست سوپرانو شمارا از هر جهت آماده خواندن! تشخيص دهد.)در تمرین پيشین ما با موجودی ! به نام سياه نقطه دار ؛ معمولا غالب وکاليستها آن را اشتباه می خوانند!!!!چون …

ادامه نوشته »

گام خوانی : (اول- شناسنامه)

ماهيت: توالی ۷ نت موسيقی ( با يک نت پايه مشخص : تناليته) معرف نام: نت تناليته گام مشهورترين گام از هر حيث: دو ماژور / لا مينور ( اگر گفتيد چرا؟) کاربرد در سلفژ: ـــــ1. تشخيص محدوده و وسعت صدايی وکاليست ــــــــ 2. توانايی تطبيق اصوات بر گامها و اجرای صحيح هر گام ــــــــ 3. پايه سازنده هر قطعه …

ادامه نوشته »

گام خوانی مقدماتی ( اول- شناسايی نت دو )

چنانچه از پارينه سال به خاطر داشته باشيد ؛ در مورد گام خوانی سخن می پراکنديم و دانستيم که نت خوانی بر پايه ( دو ) و هر گام ديگر را برای مبنای آن خواندن چگونه خواهد بود. بزودی خواهم گفت که چگونه می توان همه گامها را با يک کليد طلايی از جنس دو!!! خواند. و اما نخستين تمرين …

ادامه نوشته »

گام خوانی مقدماتی ( دوم- شناسايی نتهای تو نيک گام دوماژور)

بی هيچ کلامی تمرين پيشين را ادامه می دهيم:۱. ابتدا بايد تمرين گذشته را به درستی اجرا کرده و تسلط لازم را بر آن بيابيد.سپس ساير گامها را چون سل ماژور/ می ماژور/ فاديز ماژور را به همان شيوه اجرا ميکنيم .يعنی ابتدا گام مورد نظر را روی ساز نواخته سپس بدون نواختن آن را اجرا مي کنيم .نکته بسيار …

ادامه نوشته »