چهارشنبه , 8 تیر 1401

Describing Character

Describing Character

Describing Character

Positive

friendlyدوستانه
kindمهربان
niceنجیب
pleasantخوش مشرب
generousبخشنده
optimisticخوشبین
easy-goingآسان گیر
relaxedراحت
calmآرام
sensitiveحساس
honestصادق
good funشوخ
broad-mindedروشن فکر
sympatheticهمدرد، دلسوز

Negative

unfriendlyغیر دوستانه
unkindنا مهربان، بی عاطفه
horribleنفرت انگیز
unpleasantغیر دوستانه
meanخسیس
pessimisticبدبین
tenseعصبی
nervousعصبی
insensitiveبی عاطفه
dishonestمتقلب
boringملال آور، کسل کننده
narrow-mindedکوته فکر

Character in work

Positive

hard-workingزحمتکش، پرکار
punctualوقت شناس
reliableقابل اطمینان
cleverباهوش
flexibleانعطاف پذیر
ambitiousبلند پرواز، جاه طلب
common senseعقل سلیم

Negative

lazyتنبل
lateدیر
unreliableغیر قابل اطمینان
stupidاحمق، کند ذهن
inflexibleسخت
idiotسبک مغز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *