چهارشنبه , 10 خرداد 1402

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش هفتم

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش هفتم

لغات و اصطلاحات سیاسی - بخش هفتم

sack

اخراج کردن

sanctuary

پناه دادن، پناهگاه

savage oppression

رفتار خصمانه

scandal

رسوایی

Scar

جای زخم (سوختگی)

schedule

منظور کردن

scholastic

آموزشی

scold

سرزنش کردن

scourge

جراحت

search warrant

حکم تفتیش

sect

فرقه مذهبی

seek asylum

درخواست پناهندگی سیاسی

seek international support

درخواست کمکهای بین المللی

seizure

تصرف

self esteem

عزت نفس

self respect

عزت نفس

serve the interest

تامین کردن منافع

setback

توقیف

sewage treatment plant

تصفیه خانه فاضلاب

shadow Government

دولت سایه

shantytown

گدا محله، بیغوله

shrapnel

ترکش خمپاره

shell

گلوله توپ

shore up

محکم کردن

short fall

کسری

sleight

مهارت

slight

تحقیر

sniper

تک تیر انداز

Social Justice

عدالت اجتماعی

soil treatment

بهینه سازی خاک

solidarity

همبستگی

solidarity confinement

زندان تک سلولی

solidarity movement

جنبش همبستگی

spread of violence

گسترش خشونت

Squad

جوخه

squandering

تلفات

state radio

رادیو دولتی

stealth

دزدکی

stock pile

ذخیره

streamline

موثر کردن

strive

کوشش کردن

sustain attack

حمله بی وقفه

sweep mine

مین روبی

tactical retreat

عقب نشینی تاکتیکی

take a back

پا عقب گذاشتن به نفع کسی

take major steps

برداشتن گامهای موثر

take over

غلبه کردن

Tank operator

اپراتور تانک

taper

باریک شدن

Tax Collection Bill

لایحه جمع آوری مالیات

tension

تنش

tenure

دوره

term

دوره

thorough

به طور کامل

Tigress

دجله

to be slated

نامزد شدن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *