چهارشنبه , 8 تیر 1401

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش دوم

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش دوم
لغات و اصطلاحات سیاسی - بخش دوم

Cabinet Reshuffle

ترمیم کابینه

cadet

دانشجوی دانشگاه افسری

callous

پینه

capital punishment

حکم اعدام

carrot and stick policy

سیاست زور و چماق

catastrophe

فاجعه

catastrophy

فاجعه آمیز

categoricly

تلویحا

centerfuge

گریز از مرکز

chaos

هرج و مرج

chief of staff

رییس ستاد

cicil servants

کارکنان دولت

cite

نقل کردن

civil service

خدمات دولتی

civilian

غیر نظامی

cluster bomb

بمب خوشه ای

coalition

ائتلاف

coalition government

دولت ائتلافی

coincide

متقارن شدن

collective

همگانی

Colonial States

کشورهای وابسته

combat

مقابله کردن

commit

مرتکب شدن

commonality

وجه اشتراک

commute sentence

تخفیف در مجازات/محکومیت

compassionate

علاقه داشتن

compile

تالیف کردن

comply with

مطابق بودن با

comrade

هم قطار

concentration camp

اردوگاه کار اجباری

condemn

محکوم کردن

conservative

محافظه کار

constituent

موسس

constitution

قانون اساسی

contamination

آلودگی

continent

قاره

contingency planning

طرحهای احتمالی

contrast negotiations

مذاکرات متناقص

contribution

کمک، همکاری

corps

قشون

counter attack

ضد حمله

covert

پنهانی

crossfire

آتش متقابلپ

crucial

حیاتی، سرنوشت ساز

Crusade

جنگ صلیبی

culminate

منجر شدن

curricula

برنامه های آموزشی

darmatic changes

تغییرات فاحش

death sentence

حکم اعدام

debate

مذاکره کردن

debris

آوار

debt

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *