سه شنبه , 18 مرداد 1401

آموزش زبان فرانسه (قسمت پنجم)

حروف اضافه ، حروف ربط ، قیدها prépositions , conjonctions , adverbes
در این قسمت برخی از مهمترین حروف اضافه، ربط و قید آمده است
Aبه ، باTrѐsبسیار ، خیلی
Aprѐsبعد ، پس ازTropزیادی ، بیش از اندازه
Avantقبل ، پیشVraimentواقعا ، به راستی
AvecباTellementبه قدری ، از بس
A cause deبه علتPersonneهیچکس
Aussi , égalementنیز ، همچنینPourبرای
Commentچطور ، چیPrѐs deنزدیک
DeازSousزیر ، در زیر
Derriѐreعقب ، پشت سر ، پشتSouventغالبا ، بیشتر اوقات
Devantجلو ، پیشTout à faitکاملا ، به کلی
Enدر ، بهParce queبرای اینکه ، چون
Doncپس ، بنابراینParfoisگاهی
Encoreهنوز ، دوباره ، بازAlors queدر حالی که
EtوA la foisبا هم ، همزمان
MaisاماAu Faitروی هم رفته
OuیاDu Fait deبه علت
MémeحتیSans quoiوگرنه
آنجاTant queهر قدر که ، هر مقدار که
Parبوسیله ، ازطریقTout à coupناگهان
Surروی ، در رویToujoursهمیشه
Sansبی ، بدونPeut – êtreشاید
Siاگر ، چرا (بله)
رنگ ها Les couleurs
در زبان فرانسه صفت رنگ بعد از موصوف بکار می رود و از نظر شمار و جنس با موصوف خود مطابقت می کند .
les cheveux noirs موهای سیاه
les robs verts لباسهای سبز
برای پرسیدن رنگ چیزی از سوال زیر استفاده می شود .
?De quelle couleur est-il چه رنگی است ؟
با سوال فوق بصورت زیر می توان پاسخ داد .
Il est rouge قرمز است
در جدول زیر رنگهای مختلف معرفی شده اند
رنگ
مفرد مذکر
مفرد مونث
جمع مذکر
جمع مونث
بنفش
violet
violette
violets
violettes
آبی
bleu
bleue
bleus
bleues
سبز
vert
verte
verts
vertes
زرد
jaune
jaune
jaunes
jaunes
نارنجی
orange
orange
orange
orange
قرمز
rouge
rouge
rouges
rouges
سیاه
noir
noire
noirs
noires
سفید
blanc
blanche
blancs
blanches
خاکستری
gris
grise
gris
grises
قهوه ای
marron
marron
marron
marron
صورتی
rose
rose
roses
roses
آبی روشن
bleu clair
bleu clair
bleu clair
bleu clair
آبی تیره
bleu foncé
bleu foncé
bleu foncé
bleu foncé


اعداد Les nombres
عدد صفر تنها عددی است که جمع بسته می شود و همچنین عدد یک در زبان فرانسه به صورت مذکر و مونث نوشته می شود. مونث آن une و مذکر آن un می باشد. حرف R صدای (ق) و (خ) را با هم می دهد و چیزی شبیه (ق) نزدیک به (خ) باید تلفظ شود. در جدول زیر اعداد یک تا بیست به همراه تلفظ آنها آمده است:
zéroز ِقُصفر
un , uneاَن ، اونیک
deuxدودو
troisتخوآسه
quatreکَتقچهار
cinqسَنکپنج
sixسیسشش
septسِتهفت
huitویتهشت
neufنُفنه
dixدیسده
onzeاُنْزیازده
douzeدوُزدوازده
treizeتْخِزسیزده
quatorzeکَتُقْزچهارده
quinzeکَنْزپانزده
seizeسِزشانزده
dix – septدی سِتهفده
dix – huitدیزویتهجده
dix – neufدی نُفنوزده
vingtوَنبیست
اعداد ترتیبی : اعداد ترتیبی از یک تا ده عبارتند از
اولین premier
دومین deuxiѐme
سومین troisiѐme
چهارمین quatriѐme
پنجمین cinquiѐme
ششمین sixiѐme
هفتمین septiѐme
هشتمین huitiѐme
نهمین neuviѐme
دهمین dixiѐme
برخی دیگر از اعداد در زیر آمده است. نکته قابل توجه مربوط به هفتاد و نود می باشد که مثلا برای هفتاد و یک از یک به همراه هفتاد استفاده نمی شود و به جای آن از یازده استفاده می شود و به همین ترتیب برای هفتاد و دو تا هفتاد و نه از دوازده تا نوزده به همراه هفتاد استفاده می شود.
vingt et unبیست و یکtrente et unسی و یک
vingt – deuxبیست و دوquaranteچهل
vingt – troisبیست و سهcinquanteپنجاه
vingt – quatreبیست و چهارsoixanteشصت
vingt – cinqبیست و پنجsoixante – dixهفتاد
vingt – sixبیست و ششquatre – vingtهشتاد
vingt – septبیست و هفتquatre – vingt – unهشتاد و یک
vingt – huitبیست و هشتquatre – vingt – dixنود
vingt – neufبیست و نهquatre vingt onzeنود و یک
trenteسیquatre vingt douzeنود و دو
و اما اعداد از صد تا هزار و همچنین میلیون و میلیارد عبارت است از
centصدsix centsششصد
cent unصد و یکsept centsهفتصد
cent deuxصد و دوhuit centsهشتصد
cent dixصد و دهneuf centsنهصد
cent – vingtصد و بیستmilleهزار
cent – trenteصد و سیmille centهزار و صد
cent – quaranteصد و چهلmille deux centهزار و دویست
cent – cinquanteصد و پنجاهmille trois centهزار و سیصد
cent – soixanteصد و شصتdeux milleدو هزار
cent soixante – dixصد و هفتادcinq milleپنج هزار
cent quatre – vingtصد و هشتادdix milleده هزار
cent quatre vingt dixصد و نودcinquante milleپنجاه هزار
deux centsدویستcent milleصد هزار
trois centsسیصدun millionیک میلیون
quatre centsچهارصدun milliardیک میلیارد
cinq centsپانصد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *