پنج شنبه , 1 اسفند 1398

موسیقی

گام خوانی مقدماتی – (مفهوم نت تونيک و علامات ترکيبی)

امروز می خواهيم ادامه تمرينات گام خوانی را بدين گونه آغاز کنيم اندکی متفاوت از ساير تمرينات و به واقع اندکی پيچيده تر:تمرين نخست:نتهای تونيک زير را در نظر بگيريدG # |Fb|Bb|Eb|C| D|A|E| F۱. علامت ترکيبی هريک را بنويسيد.۲. گام آنها را بر روی ساز بنوازيد.۳. در مرحله سوم ابتدا يک بار با همراهی ساز و بار دوم بدون همراهی …

ادامه نوشته »

اول راه ؛ گام اول : سلفژ چيست؟

/ .به طور خلاصه ؛ خواندن و نوشتن نتهای موسيقی را که اغلب با آموزش تئوريک همراه است « سلفژ » می گوييم.۳ رکن اساسی را می توان در آن تفکيک نمود که عبارتند از:-۱: خواندن ( نت خوانی )-۲: نوشتن ( ديکته موسيقی) -۳: تئوری موسيقیکه مفهوم سلفژ را می توان به مورد اول نزديکتر دانست.منابع متداولی امروزه برای …

ادامه نوشته »

گام خوانی مقدماتی- ترکيب ريتم و نتها

درود برنيکان همراه امروز مباحث مربوط به گام خوانی را به صورت ترکيبی با ريتم خوانی صحيح آغاز می کنيم: تمرين نمونه:گام زير را با رعايت ضرب زدن صحيح بخوانيد:۴/۲: « دو ( چنگ) / ر ( چنگ ) /می ( چنگ)/ فا ( چنگ) | سل ( چنگ)/ لا ( چنگ) / سی( چنگ)/ دو( چنگ) |سی( چنگ)/ لا …

ادامه نوشته »

گام ها اوليه ( تعليم گوش)

يکی از مبانی اساسی سلفژ را می توان « تعليم گوش » دانست.مقصود ازتعليم گوش ؛ بالا بردن توانايی حس شنوايي در ادراک اصوات و نيز تفکيک آنان در جهان پيرامون خويش و نيز تحليل عوامل سازنده موسيقی است .عريضه : ريشه لغوی سلفژ از اصطلاحات کدام زبان است و مفهوم آن چيست؟چه می انديشيد؟ پاسخ دهيد . هديه شما …

ادامه نوشته »

گام خوانی مقدماتی – مرحله دوم: «‌ آمادگی صدا»

از اين پس به مرحله دوم آموزش وارد می شويم .يک پرسش: آيا می توانيم بدون نواختن يک نت ؛ آن نت را بخوانيم.وکاليست سوپرانو معتقد است که اين کار عملی است اما نيازمند تمريناتی مقدماتی است.اگر به خاطر داشته باشيد ؛ تمريناتی در خصوص گام خوانی با هم اجرا کرديم .اين تمرينات همان گونه که چندی پيش هم اشاره …

ادامه نوشته »

باب اول : وزن و ريتم – نگاره ۱

قطعا به طور طبيعی با اوزان آشناييم ؛ چه در قالب يک نوای آشنا يا حتی برخی اصوات( غيرموزون مکرر!!) ؛ ونيز با دريافت درونی!(نبض و تپش منظم يک قلب سالم!)در موسيقی هم همراهی ما با يک قطعه ملودی بيانگر الفت ديرين ما با اين عنصر اساسی موسيقی است.اما در مقام يادگيری موسيقايی ؛ هدف تعمی و وسعت بخشيدن به …

ادامه نوشته »

شناسايی نتها : نت سی (بخش نخست)

از تاخيرم پوزش می طلبم.آمدهام با يک دنيا سخن!!! و صدالبته تمرين!اگر به خاطر داشته باشيد مرحله دوم آموزش ما از گرم کردن وآمادگی صدا ومباحث مربوطه آغاز شد .امروز می خواهم طريقه شناسايي نتهای هم جوار دو را بياموزيم ( نتهای همسايه دو)اگر به ياد داشته باشيد پرسشی مطرح کردم که موضوع آن شناسايي یک نت بدون خواندن آن …

ادامه نوشته »

ريتم – تمرين اول

پيش از هر اقدامی ؛ حس درونی و دريافت ادراکی ريتم ؛ اساسی ترين نکته است.نوايی آشنا و همنوايی با آن ( دست بزنيد عزيزان ! ولی لطفا موزون تر از هميشه !!!)وقتی اطمينان به هماهنگی کامل آن با موسيقی انتخابی خو د يافتيم ؛ اين روش را با پای مبارک! امتحان می کنيم و هر روش موزون ديگر که …

ادامه نوشته »

شناسايي نت سی ( بخش پايانی)

مبحث پيشيندر باب نت سی را ادامه می دهیم:ابتدا با هم چند مثال را مرور کنيم : ۴/۴: دو ( گرد) | دو ( سياه ) ر ( سياه ) می ( سياه ) فا ( سياه) | سل ( سياه ) لا ( سياه) سی( سياه) دو ( سياه) | سی ( سفيد) دو ( سفيد) | دو ( …

ادامه نوشته »

طريقه صحيح ضرب زدن

/. می دانيم که ضرب زدن در موسيقی ؛ ميزانی برای سنجش صحت اجرا است.بنابرين در صورت اختلات اين ميزان سنج ؛ اندازه گيری نتها به طور صحيح امکان پذير نخواهد بود .نکات ضروری برای ضرب زدن صحيح را می توان بدين گونه احصا کرد:۱. اگر اين ضرب زدن را با دست بر روی يک سطح ( مثل ميز ) …

ادامه نوشته »