سه شنبه , 21 آبان 1398

9 روش براي فتح کردن قلب يک مرد

اين موضوع حقيقت دارد كه امروزه بيش از هر زمان ديگر مردان عجلهاي براي متعهد گشتن به يك رابطه درازمدت از خود نشان نميدهند.

هنگامي كه از مردان در مورد علل اين مسأله پرسش ميشود، آنها معمولاً چندين دليل گوناگون را براي عدم آمادگيشان براي ازدواج مطرح ميسازند. اما در كل 4 عامل عمده وجود دارد كه تأثير بسزايي روي رفتار مردان امروزي براي تن ندادن به تعهد درازمدت ازدواج اعمال ميكنند:

1 – مردان با فشار اجتماعي كمتري براي متأهل شدن مواجه هستند. بنابراين يك عامل براي تن دادن به ازدواج در مردان عملاً حذف ميشود.

2 – مردان از پيامدهاي احتمالي عدم موفقيتآميز شدن رابطه وحشت دارند. رنجهاي عاطفي حاصل از جدايي ميتواند براي مردان ويرانگر و طاقتفرسا باشد. از طرفي آنها بيشتر نگران ريسك خسارات مالي كه احتمال دارد هنگام جدايي و طلاق متحمل آن گردند، نيز هستند.

3 – اين در سرشت و طبيعت مردان است كه هر چيزي را كه موجب تغيير عمده و جدي در زندگيشان ميشود را به تأخير اندازند. ازدواج تا حدودي آغاز مشكلات يك مرد است. خواه مردان امروزي به اين گفته اعتقاد داشته باشند و يا خير، مردان تمايلي به خروج از منطقه آسايش و فراغ خاطر خويش و گام نهادن به يك زندگي مملو از مسئوليت، سازش و از خودگذشتگي را ندارند.

4 – مردان هنگامي تن به ازدواج ميدهند كه مطمئن شوند بهترين گزينه ممكن را انتخاب كردهاند. تعداد معدودي از مردان همواره در اين انديشهاند كه: نكند سر و كله يك دختر بهتر در زندگي آنها پيدا شود. اما چگونه ميتوان مردان را پايبند يك رابطه درازمدت و تعهدآور ساخت؟

9 روش براي دستيابي به اين منظور و اين كه قلب يك مرد را فتح كنيد به قرار زير است:

1 – آگاهانه و معقولانه اطمينان يابيد كه مردي كه برگزيدهايد را دوست داشته و ميخواهيد باقي عمر را با وي سپري كنيد.

بنابر اين تا زماني كه كاملاً متقاعد نشدهايد كه براي يكديگر مناسب هستيد، انديشه تعهد و ازدواج نبايد به ذهن شما خطور كند. شناخت شما از همسرتان بايد به حدي باشد كه قادر به تعيين اين موارد باشيد كه وي قادر به متعهد شدن ميباشد. او برخوردار از بسياري از ويژگيها و صفاتي است كه شما همواره در مرد دلخواه خود جستجو ميكرديد. شخصيت او شما را ملزم به احترام و ستايش ميگرداند. او قبلاً در آزمون وفاداري، صداقت، راستي و مراعات حال ديگران سربلند بيرون آمده است و آن كه بايد مطمئن گرديد كه وي شما را حقيقتاً دوست دارد.

2 – همواره همان فردي باشيد كه هستيد و از ابراز ماهيت واقعي خود بيم نداشته باشيد. اين شايد مهمترين خصلتي باشد كه مردان در زنان جستجو ميكنند. 99 درصد از مردان در نظرسنجيهاي گوناگون اين گونه اظهار داشتهاند كه زناني كه شخصيتشان پس از ازدواج دستخوش تغيير ميشود در رديف نخست فهرست علل جداييها پس از ازدواج آنها قرار ميگيرند.

پافشاري در رفتاري كه در آن زنان به منظور اهميت بخشيدن به مرد خود، مرتباً با او سازش كرده و از ابراز عقايد و نظرات خود خودداري ميكنند و يا به لطيفههاي بيمزه او ميخندند، هيچگاه نتيجهبخش نخواهد بود. بنابراين خويشتن حقيقي خود باشيد و همواره مراقب باشيد شايد مرد شما در حال امتحان كردن شماست.

3 – به او نشان دهيد كه استقلال داريد. مردان از زناني كه به عقب تكيه ميدهند و منتظر ميمانند تا مرد آنها تمام امور زندگي آنها را به دست گيرد، بيزار هستند. نشان دهيد با آن كه شما از ايدههاي او استقبال ميكنيد، بدون او نيز توانايي به انجام رسانيدن كارها را داريد.

هر گاه برنامه خريد خانهاي را در سر داريد آن را به پس از ازدواج خود موكول نسازيد. زيرا اين عمل موجب ميشود مرد اين گونه برداشت كند كه شما شخصيت مستقلي نداريد.

4 – به او نشان دهيد كه فردي مهربان و دوست داشتني هستيد. شايد شگفتانگيز به نظر آيد: يك مرد به دختري نياز دارد كه او را دوست داشته و خود نيز دوست داشتني باشد. به همان ميزان كه استقلال فردي به زنان قدرت ميبخشد به همان ميزان نيز عدم توانايي آنها در سازگاري، مردان را دلسرد ميكند.

مردان اين گونه زنان را بياحساس، بيعاطفه و ناتوان در عشقورزي تلقي ميكنند. بنابراين همان طور كه زنان نياز دارند استقلال فردي خود را به مردان نشان دهند بايد مشخص كنند كه داراي ميل وافري براي قسمت كردن عشق خود با مرد زندگيشان هستند.

5 – نشان دهيد كه او را دوست داريد. علاقهمندي به خويشتن حقيقي او نه براي آنچه او ميتواند براي شما فراهم آورد. بسياري از مردان در پاسخ به اين پرسش كه چه چيزي پيش از ازدواج براي آنها حائز اهميت است، پاسخ دادهاند كه: اطمينان يافتن از آن كه دختر مورد علاقه آنها را دوست داشته باشد براي آنچه كه هستند و نه وسيلهاي براي دستيابي به هدف.

هيچ مردي دوست ندارد احساس كند كه دختر مورد علاقهاش به اين علت او را برگزيده كه: او يك تأمينكننده معيشت مناسب، يك شهروند نمونه و يا حتي يك پدر خوب بالقوه است. تمام اين مسائل براي مردان اهميت دارد اما يك مرد زماني كه متوجه ميشود يك دختر به اين علت او را برگزيده كه او بهترين دوست او بوده است بسيار خرسند ميشود.

دختري كه همواره در كنار همسر خود باقي بماند صرف نظر از موقعيت و اوضاع مرد خود اما چگونه ميتواند به اين امر نائل آيد؟ به زندگي او علاقه نشان دهيد همچنين به علاقهمنديها و ارزشهايي كه او در زندگي قائل است. درباره شغلش صحبت كنيد اما بيشتر به جنبههاي معنوي و بالندگي شخصيتي آن توجه كنيد و نه به درآمد و منافع مالي آن. از خصوصيات نيك شخصيتي و اخلاقي او سخن گوييد.

6 – براي آن كه او را به دنبال خود بكشانيد برايش نقش بازي نكنيد. مردان كاملاً از بازيهايي كه زنان به آنها روي ميآورند تا توجه مردان را جلب خود سازند آگاهند. حتي ممكن است مردان اغواگرديده و براي پيروزي در بازيهاي شما به هر عملي دست بزنند. اما هيچگاه متعهد به شما نخواهند شد.

البته عده معدودي هم بر اين باورند هم صحبت شدن با ديگران براي برانگيختن حس حسادت ممكن است براي مدت كوتاهي كارساز باشد. اما او چگونه ميتواند به شما اعتماد كند؟ هنگامي كه شما را دسيسهگر بپندارد؟ حتي اگر شيفته شما باشد. هنگامي كه كوچكترين شبههاي در اعتماد و صداقت شما داشته باشد از متعهد شدن هراس خواهد داشت.

7 – نشان دهيد كه قصد تغيير دادن او را در سر نداريد. هر گاه يك مرد احساس كند كه تعهد به يك دختر و ازدواج با او سبب به وجود آمدن تغييرات عمده و اساسي در سبك زندگي او ميشود، سرسختانه براي متعهد شدن از خود مقاومت نشان خواهد داد. حتي اگر عاشق آن دختر باشد.

نشان دهيد كه قادر به سازش با او هستيد. نشان دهيد از آن كه او بدون حضور شما براي تماشاي فوتبال يك شب را با دوستان خود بگذارند، اعتراضي نداريد، كاري نكنيد كه احساس كند اكنون بايد از وقت خود كمال استفاده را ببرد. زيرا زندگي او پس از ازدواج تغيير خواهد كرد.

8 – به ظاهر خود اهميت دهيد. اين بدين مفهوم نيست كه شما مانند يك مدل قدم برداشته و يا لباس بپوشيد. اما تا حدودي به ظاهر خود برسيد. لباسي به تن كنيد كه بيانگر بهترين صفات شما و برازنده شما باشد. با اعتماد به نفس حركت كرده و رفتار كنيد.

9 – طوري وانمود نكنيد كه براي ازدواج شتابزدهايد، ممكن است شما تصور كنيد او تاكنون وقت زيادي را براي تصميمگيري در مورد شما سپري كرده است. اما آرامش خود را حفظ كنيد! اين ممكن است خبر نويدبخشي باشد. ممكن است او ميخواهد مطمئن شود كه يك تصميم معقول و صحيح اتخاذ كرده است.

خود را شتابزده و ناشكيبا نشان ندهيد. با خيال آسوده به زندگي روزمره و عادي خود ادامه دهيد. هيچگاه به يك مرد پيشنهاد ندهيد كه به ملاقات والدين شما بيايد و يا بالعكس. مگر آن كه خود خواهان باشد. بهتر است اجازه دهيد اين تصميم را خود اتخاذ كنند.

به خاطر داشته باشيد هدف شما فراهم آوردن اطلاعات مورد نياز براي اتخاذ تصميم است. ضمن اين كه فضا و فرصت كافي و مورد نياز را نيز در اختيار او قرار دهيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *