یکشنبه , 13 آذر 1401

چطور برای یک شرکت هدف تعیین کنیم؟

چطور برای یک شرکت هدف تعیین کنیم؟
بدون اهداف شركتی یك شركت بیشتر از 3 سال دوام نمی آورد و نابود می شود و این مهم در راستای اهداف شخصی تعریف می شود تا …


تعریف هدف : هدف رویایی است با ضرب العجل زمانی
در واقع هدف مفهومی است كه مقصد، مسیر و برنامه رسیدن به مقصد را معنی می دهد.
ویژگی های هدف : هدف باید SMART باشد.
1- مشخص بودن Specific
2- قابل اندازه گیری Measurable
3- دست یافتنی Achivable
4- مرتبط با ما Relevant
5- زمان دار بودن Time bound
انواع هدف :
1- اهداف شخصی در شركت
2- اهداف بخش یا هر قسمت در شركت
3- اهداف شركت
4- اهداف رسالتی شركت
اهداف شخصی : شامل برنامه ، مسیر و مقصد هر فرد در سازمان است كه به او انگیزه می دهد، مانند :
درآمد بیشتر
موفقیت در كار
كسب مسئولیت بیشتر
محبوبیت و احترام
بالابردن اطلاعات
فعالیت اجتماعی
بدون اهداف شخصی افراد بیش از 6ماه در شركتی ماندگار نخواهند بود.
اهداف بخش : شامل برنامه ، مسیر و مقصدی است كه وظایف و عملیاتی كه وظایف آن بخش می باشد به آن معنی می دهد،مانند :
سود بیشتر
هزینه كمتر
رضایت مشتری
بدون اهداف مشخص بخشی در یك شركت كاركنان آن فقط به شركت می آیند تا حقوق بگیرند!
اهداف شركت : شامل برنامه ها و مسیرهایی است كه كل شركت را به جلو می برد،مانند:
سود آوری
بالابردن استانداردها و كیفیت
كنترل هزینه ها
رضایت كاركنان
رضایت مشتریان
ایجاد مشتریان جدید
حفظ مشتریان فعلی
ایجاد مشاغل جدید
بدست آوردن سهم بیشتری در بازار
بدون اهداف شركتی یك شركت بیشتر از 3 سال دوام نمی آورد و نابود می شود!
اهداف رسالتی شركت :
افق بلند مدت شركت می باشد.
سودآور و حافظ منافع مشتریان بودن
ارایه تصویر خوب و مثبت اجتماعی به مشتریان به صورت عملی
جهانی شدن
دست یابی به تكنولوژی بالاتر
بدون هدف رسالتی ،یك شركت بیشتر از 10 سال عمر نخواهد كرد!
منبع : حسین صادقی/کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.