سه شنبه , 29 خرداد 1397

نقش مردان در رعایت حجاب توسط زنان

آیا به این موضوع که مردان چه نقشی درمحیط خانواده واجتماع درخصوص رعایت حجاب توسط زنان و دختران ( البته زنان ودخترانی که منتسب به آنها می باشند ، مانند همسر وفرزندان دختر ) می توانند داشته باشند ، اندیشید ه اید ؟
بدیهی است هیچ مسلمانی درخصوص سرنوشت دنیوی واخروی اعضای خانواده خود نمی تواند بی تفاوت باشد ، مگرانسان های نادری که قید هرگونه مسئولیت پذیری را زده باشند ویا به دلیل بی اعتقادی به معاد به سعادت اخروی خانواده خود نیاندیشند.
حتما دیده اید پدرومادرانی را که وقتی مشکلی دنیوی برای یکی ازفرزندان آنها رخ می دهد، چگونه خود را به آب وآتش می زنند تا آن را حل کنند واین حاکی ازمسئولیت پذیری آنهاست واین ویژگی شامل همه افرادی است که فرزندان خود را دوست می دارند و علاقمند به خوشبختی آنها دردنیا هستند . واما اولیایی که ازایمان واعتقاد دینی لازم برخوردارند ، علاوه براین که درمقابل مشکلات دنیوی فرزندان خود احساس مسئولیت می کنند به همان اندازه وبلکه بیشتر ازآن در مقابل سعادت اخروی آنان مسئولیت می پذیرند واگر چیزی سعادت اخروی فرزندانشان را تهدید کند برای رفع آن با تمام وجود کوشش می کنند .
مسئولیت پذیری درمقابل اعضای خانواده یک آموزه قرآنی است وعمل به مقتضای آن ، عمل به یک وظیفه دینی است . قرآن کریم درآیه شش سوره تحریم می فرماید: « ای کسانی که ایمان آورده اید ، خود وخانواده خویش را ازآتشی که هیزم آن انسان وسنگ هااست ، نگه دارید » پس برسرپرست خانواده لازم است اعضای خانواده اش را به سوی تقوا وطاعت الهی سوق دهد وآنها را از معاصی بازدارد ودرچنین صورتی است که به وظیفه ایمانی خود در برابر خانواده اش عمل کرده است .
ضمنا با این وصف وظیفه مردان دربرابر حجاب همسران و دخترانشان نیز روشن می شود . پیش ازاین ، گفتیم که بی حجابی زنان ،هم برای دنیای انسان ها و هم برای آخرت آنان خطرناک است . زن بی حجاب ، هم خود به سوی آتش روان است وهم دیگران را به سوی آتش دعوت می کند. بنابراین ، برپدران وهمسران با ایمان لازم است فرزندان دختر وزنان خود را از بی حجابی بازدارند واین وظیفه ای سنگین برعهده سرپرست هر
برسرپرست خانواده لازم است اعضای خانواده اش را به سوی تقوا وطاعت الهی سوق دهد وآنها را ازمعاصی بازدارد ودرچنین صورتی است که به وظیفه ایمانی خود دربرابر خانواده اش عمل کرده است .
خانواده است ،خصوصا درشرایطی که بی حجابی در جامعه شایع باشد. درحالی که بی تفاوتی مردان نسبت به حجاب همسرو فرزندان دختر خویش ، سبب می شود بی حجابی توسط زنان ودخترانی که متمایل به آن هستند ، به درون جامعه راه یابد که البته درنتیجه چنین امری نیز هم خانواده ها وهم اجتماع آسیب خواهند دید . بنابر این ، مردان با ایمان ،که غیرتمندی ازنشانه های آنهاست ، تحت هیچ شرایطی نباید به زنان ودخترانشان اجازه دهند که راه انحرافی بی حجابی را بپیمایند و با بی حجابی خود باعث انحراف دیگران شوند.
رعایت عفت عامل سعادت خانواده
همان گونه که زنان با رعایت حجاب درطریق سعادت خانواده گام برمی دارند ،مردان نیز باید با رعایت عفت درتامین سعادت خانواده سهیم باشند . عفت ،صفتی است درانسان که او را ازغلبه شهوت بازمی دارد . رعایت عفت ، مرد رانسبت به زن وفرزندانش دلبسته می سازد واو رااز شهوت پرستی که یکی ازعوامل بی توجهی نسبت به همسر وفرزندان است ، حفظ می کند . شهوت پرستی عامل فروپاشی زندگی است . درحالی که عفت زندگی ها را حفظ می کند وبه آنهااستحکام می بخشد ونیازی به گفتن ندارد که هرعاملی که دراستحکام خانواده موثرباشد ، ازموجبات سعادتمندی آن نیز به حساب خواهد آمد.
به علاوه مردان شهوت پرست ،حریم عفت جامعه را مراعات نمی کنند واعتقادی نیزبه رعایت حجاب توسط وابستگان خود ندارند . لذا ازعوامل ترویج بی بندوباری
همان گونه که زنان با رعایت حجاب درطریق سعادت خانواده گام برمی دارند ، مردان نیزباید با رعایت عفت درتامین سعادت خانواده سهیم باشند
وفساد درجامعه هستند وبه این طریق درتزلزل خانواده نیز نقش ایفا می کنند شهوت پرستی مرد ، غیرت او را که حافظ پاکی خانواده است تضعیف می کند و ازاین راه نیز برسعادت خانواده لطمه وارد می آید . بنابراین رعایت عفت ازسوی مردان ، سعادت رابرای خانواده به ارمغان می آورد .
ازلوازم دستیابی به عفت ، خودداری مردان ازنگاه کردن به زنان نامحرم است . نگاه به نامحرم ،مقدمه فساد جنسی است ، درحالی که پاکی نتیجه بازداشتن نگاه از نامحرمان است .امام صادق (علیه السلام) فرموده است :
« نگاه تیری است ازتیرهای شیطان که مسموم است وچه بسیار نگاه هایی که حسرت های طولانی به دنبال آورد .» (1)
نگاه حرام ، زمینه گرایش مرد به زنان نامحرم ودلسردی او نسبت به همسر شرعی اش را فراهم می سازد ، پس برای رهایی ازاین بلیه باید سخت مراقب چشمان خویش بود وآنها راازهرنگاهی که مایه انحراف وفساد است ،بازداشت .
اززیان های دیگرنگاه کردن به زنان نامحرم ، ازدست رفتن آرامش روانی است . وقتی نگاه مرد درپی زنی نامحرم روان شود، آرامش روانی او نیز سلب می شود و تلاطمی آزاردهنده بروجودش مسلط می شود . برای درمان چنین دردی باید نگاه ها کنترل شوند، چنان که علی (علیه السلام) فرموده است :
«آن کس که چشم خود را کنترل کرد ، قلب خویش را ازناراحتی ها رهانید .» (2)
نگاه به نامحرمان ، همچنین زمینه سازفتنه ها وجرایم جنسی است . نگاه حرام ،غریزه جنسی را برمی انگیزد و به این وسیله چشم ، عقل حقیقت بین را کور می کند و زمام اختیار انسان را به دست شهوت می سپارد وزمانی که زمام اختیار انسان دردست شهوت قرارگرفت ،امکان وقوع هرفتنه وفساد وجنایتی به دست اوامکان پذیر است. امیرمومنان حضرت علی (علیه السلام) فرمود :
«نگاه پیشقراول فتنه هاست .» (3)
« نگاه به دنبال نگاه، تخم شهوت دردل می پاشد و برای به فتنه انداختن نگاه کننده کافی است .»(4)
نتیجه زیان باردیگر نگاه حرام ، عذاب اخروی است . امام باقر (علیه السلام) ازاجداد گرامی اش روایت کرده است . « هرکس چشمان خویش راازنگاه حرام آکنده سازد ، خداوند چشمان او را درروزقیامت ازآتش پرخواهد کرد مگر آنکه توبه نماید وبرگردد (5)
ازعوامل دیگری که می تواند زمینه ساز انحراف جنسی باشد، تماس جسمی مرد بازن نامحرم است . تماس جسمی مرد با زن نامحرم ، هرچندکه اندک باشد ، دراسلام تحریم شده است . پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) فرموده است :
« هرکس با زنی نامحرم دست بدهد ، روزقیامت با دست هایی که به زنجیر بسته شده است ، وارد محشر شده وبه طرف جهنم برده خواهد شد. » (6)
تنها شدن مرد با زن نامحرم ازعوامل زمنیه ساز فساد جنسی است . درچنین شرایطی شیطان که دشمن انسان وسعادت اوست ، به وسوسه انسان می پردازد وممکن است ایمان واراده وی را متزلزل کند واو را به حرام بیاندازد . برای مقابله با چنین خطری مرد باید به شدت از تنها شدن بازن نامحرم خودداری کند . علی (علیه السلام) فرموده است :
« هیچ گاه مردی با زن نامحرم درجای خلوت همراه نشود، زیرا هنگامی که مرد نامحرم وزن نامحرم درمکانی خلوت همراه شدند ،سومین آنان شیطان خواهد بود که آنجا حضور خواهد یافت .» (7)
شوخی کردن مرد بازن نامحرم، کمی گاه دیگر شیطان است. همان گونه ک زن وظیفه داردازشوخی با مرد نامحرم خودداری کند ودرموقع سخن گفتن بامرد نامحرم به گونه ای سخن نگوید که نظر اورا به خویشتن جلب نماید ، مرد نیز وظیفه داردازشوخی کردن با زن نامحرم اجتناب کند . ابوبصیر ازاصحاب امام باقر (علیه السلام) می گوید : « من زنی را درس قرآن می دادم پس با وی مزاح و شوخی نمودم ، پس ازآن خدمت امام باقر (علیه السلام) رسیدم ، به من فرمود : « چه سخنی با آن زن گفتی ؟ » من خجالت کشیده صورتم را پوشاندم ، حضرت فرمود: دوباره تکرار نکنی .» (8) اجازه دهید این بحث را با حدیثی ازعلی (علیه السلام) درباره عفت به پایان ببریم .آن حضرت می فرماید :
« مجاهدی که درراه خداوند به شهادت می رسد اجریی برتراز آن کس که قدرت برحرام پیدا می کند وعفت می ورزد ، نخواهد داشت . انسان با عفت نزدیک است که ملکی ازملائکه باشد » (9)
پی نوشتها :
1- وسایل الشیعه جلد 14 ،ص 138
2- سید محمود مدنی بجستانی ،فساد سلاح تهاجم فرهنگی ، بی جا ، دفترانتشارات اسلامی ، 1374 ،ص 207
3-4- 5- به نقل از همان ، صص 207 و 208
6- وسایل الشیعه جلد 14 ، ص 143
7- سید محمود مدنی بجستانی ، فساد سلاح تهاجم فرهنگی ، بی جا ، دفتر انتشارات اسلامی ، 1374 ، ص 323
8- وسایل الشیعه جلد 14 ، ص 144
9- میزان الحکمه جلد 6 ،ص 359
داود زاده علی آشنا 132

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *