چهارشنبه , 30 خرداد 1397

نظام کیهانی در جهان

اگر جسمی کروی شکل را در بالا قرار دهیم، آن جسم رو به پائین می رود و حرکت نزولی پیدا می کند. اگر آن جسم هنگام حرکت به مانعی برخورد از حرکت باز می ایستند و سیر طبیعی متوقف می شود. اگر در صورت وجود مانع، سنگ، به حرکت خود ادامه داد سیر طبیعی نخواهد بود چون نیروئی از خارج بدو کمک کرده است: یا مانع را برداشته یا حرکت آن را قوی و نیرومند گردانیده است که بتواند از مانع بگذرد، خواه آن نیروی خارجی کمک دهنده باد باشد یا انسان، حیوان یا چیز دیگر.

به همین دلیل می گوئیم اگر جسمی از پائین به سوی بالا در حرکت باشد سیرش طبیعی نخواهد بود و بی گمان نیروی خارجی آن را به حرکت درآورده است. حرکت دائم نیز همین گونه است یعنی سیر طبیعی نمی باشد به ویژه اگر از فراز به نشیب نباشد چون موانع همیشه در راه حرکت اجسام موجود است پس، از مانع گذشتن جسم در راه خود، در حرکت همیشگی، به وسیله کمک نیروی خارجی می باشد و سیر طبیعی نیست.

آیا حرکات دائمی خورشید، زمین، ماه، ستارگان، گواه بر این نیست که نیروئی پرقدرت نگهبان آنها می باشد؟ مبادا سیر آنها به مانعی برخورد و یا متوقف شود؟ آیا این منظومه را جوری قرار دادن که در هزاران سال حرکت به مانعی برنخورد یا اگر به مانعی برخورد پیروز شود، نشانه حکمت و قدرت نامتناهی نخواهد بود؟ آیا مانع را از راه آنها برداشتن یا مسیر آنها را بدون مانع آفریدن، نشانه حکمت و قدرت آفریننده آنها نخواهد بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *