سه شنبه , 18 مرداد 1401

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش پنجم

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش پنجم

لغات و اصطلاحات سیاسی - بخش پنجم

jeopardize

به خطر انداختن

jubilation

شادمانی بسیار، شعف

Jury Panel

هیات منصفه

justification

توجیه

large scale

گسترده

lay off

اخراج کردن

Left Wing

جناح چپ

life of prisonment

حبس ابد

life sentence

حبس ابد

liquid rock and ash

مواد مذاب و خاکستر

Listening Post

ایستگاه شنود

lobby

گروه فشار

long-range canon

توپخانه دوربرد

loyalty

وفاداری

lunch an attack

شروع حمله

make announcement

اطلاع دادن

make unreasonable demand

خواسته نامعقول داشتن

Man Mine

مین ضد نفر

manslaughter

قتل غیر عمد

mass destruction

کشتار جمعی

member countries

کشورهای عضو

mentally scarred

زخم روحی

meritocracy

جرگه سالاری

military coup

کودتای نظامی

Mine Field

میدان مین

misdirected

گمراه

miserable

بدبختی

moderate

میانه رو

mortar fire

آتش خمپاره

Mutiny was nipped in the bud.

شورش (سربازان) در نطفه خفه شد.

mutual respect

احترام متقابل

National Front

جبهه ملی

night cowering in shelter

از ترس در پناهگاه پنهان شدن

non-aligned

بی طرف

Non-proliferation Treaty

معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای

nucleus

مرکز

on condition of anonymity

به شرط فاش نشدن نام

open session

جلسه علنی

oppressed people

مردم مستضعف

out break

شیوع، آغاز ناگهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.