چهارشنبه , 6 مهر 1401
نوا

فال اشکال هندسی

فال اشکال هندسی

شايد شما هم جزو افرادى هستيد كه در دوران تحصيل درس هندسه برايتان هيچ جذابيتى نداشته و احتمالاً از شنيدن نام آن بيزاريد ولى چند لحظه اين موضوع را فراموش كنيد. بعد سادهترين اشكال هندسى را به خاطر بياوريد؛ مربع، مستطيل، مثلث، دايره و منحنى. سپس خيلى سريع و بدون اينكه زياد به مغزتان فشار بياوريد شكلى را انتخاب كنيد كه بيشتر از همه مىپسنديد. در حقيقت يك تست روانشناسى پيش روى شما قرار دارد كه با توجه به انتخابتان بسرعت نشان مى دهد شما در زندگى چهجور آدمى هستيد و در چه مشاغلی احتمال موفقیتتان بیشتر است!

مربع

افرادى كه شكل مربع را انتخاب مىكنند كسانى هستند كه در يك محيط پايدار بيشترين احساس آرامش را دارند و مسير كارهايشان كاملاً واضح است. چنين اشخاصى محافظهكارند و دوست دارند همه چيز مرتب و منظم باشد. وظيفه شناس هستند و اگر كارى را به آنها محول كنيد آنقدر روى آن وقت مى گذارند تا تمام شود، حتى اگر كارى تكرارى و طاقتفرسا باشد و مجبور شدند به تنهايى آن را انجام دهند.

مستطيل

اصولگرايى مشخصه بارز اين افراد است. آنها نيز نظم و ترتيب را دوست دارند ولى آنرا بيشتر از طريق سازماندهىهاى دقيق اجرا مىكنند. اين امر سبب مىشود كه راههاى مناسبى را انتخاب و همه قواعد و مقررات را بررسى كنند. اگر وظيفهاى را به اين اشخاص محول كنيد ابتدا آن را به خوبى سازماندهى مىكنند تا اطمینان یابند که به طور اصولی اجرا خواهد شد.

مثلث

اشخاصى كه شكل مثلث را انتخاب مىكنند هدف گرا هستند. آنها از برنامهريزى قبل از انجام كارها لذت مىبرند و بهطرح موضوعات و برنامههاى بزرگ و بلند مدت تمايل نشان مىدهند، اما ممكن است جزئيات را فراموش كنند. اگر كارى را بر عهده آنها بگذاريد ابتدا هدفى را براى آن تعيين و سپس با برنامه ريزى کار را آغاز می کنند.

دايره

چنين افرادى اجتماعى و خوش صحبت هستند، هيچ لحن خشنى ندارند و امور را بهوسيله صحبت كردن درباره آنها تحت كنترل خود در مىآورند. ارتباطات اولين اولويت آنها در زندگى است. مطمئن باشيد كه اگر وظيفهاى به آنها محول شود آنقدر درباره آن صحبت مىكنند تا هماهنگى لازم ايجاد شود.

منحنى

خلاقيت در اين قبيل افراد موج مىزند و اغلب اوقات كارهاى جديد و متفاويت را ارائه مىدهند. نظم و ترتيب برايشان كسالت آور است و اگر تكليف را براى آنها در نظر بگيريد ايدههاى خوب و مشخصى را براى آنها ابداع می کنند.

به طور كلى افرادى كه سه شكل اول يعنى مربع، مستطيل و مثلث را انتخاب مىكنند در جهت مسير ويژه در حركت هستند و كارها را بهطور منطقى و اصولى انجام مىدهند ولى ممكن است خلاقيت كمى داشتهباشند.
اما گزينش دايره و منحنى نشان دهنده خلاقيت و برون گرايى است. چنين افرادى به موقعيتهاى جديد و سایر افراد دسترسی پیدا می کنند اما چندان اصول گرا و قابل اعتماد نیستند.

كاربرد تست

اين تست براى ارزيابى افراد نسبت به موقعيت شغلى شان كاربرد دارد و يا به منظور پىبردن به اين نكته كه اشخاص مختلف تا چه حد مىتواند با هم كار كنند. اگر شما بشدت علاقه منديد كه يك كار خاص و اصولى را انجام دهيد يك فرد مربع دوست ميتواند همكار خوبى برايتان باشد. همچنين اينگونه افراد براى كار در دواير حسابرسى هم كاملاً مناسبند. اگر كارها نياز به سازماندهى گروهى داشته باشد مثلث دوستان در پيشبرد فعاليتها موفق خواهند بود. اين افراد مىتوانند مجرى خوبى باشند چون اهداف را مشخص و اطمينان مىيابند كه دستيابى به آنها ممكن است. براى هر نوع ارتباطات حضورى افرادى كه دايره را انتخاب مىكنند، بهترين هستند. آنها مىتوانند يك كارمند خوب، مسؤول پذيرش يا فردى باشند كه به مشتريان خود خدمات مناسبى را ارائه مىدهند. بالاخره افرادى كه شكل مورد علاقهشان منحنى است هميشه ايدههاى تازه دارند و بهطور مثال براى كار در شركتهاى تبليغاتى مناسبند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.