پنج شنبه , 17 آذر 1401

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

رزومایش تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس مرحله اول بندر عباس بعدازظهر پنج شنبه برگزار شد.

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

عکسهای مانوور تمرینات تاکتیکی گردانهای بیت المقدس در بندرعباس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.