یکشنبه , 13 آذر 1401

سخنانی پر معنی از بنجامین فرانکلین

Benjamin Franklin

American Statesman, Scientist, Philosopher, Printer, Writer and Inventor

1706-1790

بنجامین فرانکلین

سیاستمدار، دانشمند، فیلسوف، ناشر، نویسنده و مخترع آمریکایی

1790-1706

Anyone who trades liberty for security deserves neither liberty nor security

آنان که آزادی را فدای امنیت می کنند؛ نه استحقاق آزادی را دارند نه امنیت.

He that is good for making excuses is seldom good for anything else

کسی که خوب می تواند بهانه بیاورد بندرت بدرد کار دیگری دیگری می خورد.

To lengthen thy life, lessen thy meals

برای افزایش عمر، غذای خود را کم کنید.

Speak ill of no man, but speak all the good you know of everybody

درباره هیچ کس بدگویی نکن اما هر چیز خوبی از کسی می دانی بگو.

It takes many good deeds to build a good reputation, and only one bad one to lose it

کار زیادی می طلبد تا سابقه خوبی برای خودت دست و پا کنی و تنها یک کار بد تا خرابش کنی.

When in doubt, don’t

وقتی شک داری، اقدامی نکن.

Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn

نادانی آنقدر شرم آور نیست که بی علاقگی به یادگیری.

Do not fear mistakes. You will know failure. Continue to reach out

از اشتباه نترسید. با شکست آشنا می شوید. به رشد ادامه می دهید.

Any fool can criticize, condemn and complain and most fools do

هر ابلهی می تواند انتقاد، سرزنش و شکایت کند و اکثر ابلهان همین کار را می کنند.

Fatigue is the best pillow

خستگی بهترین متکا است.

When you’re finished changing, you’re finished

هر گاه از تغییر کردن دست بکشی از زندگی دست کشیده ای.

How few there are who have courage enough to own their faults, or resolution enough to mend them

چه اندکند کسانی که شهامت لازم برای به گردن گرفتن اشتباهات خود یا اراده قوی برای اصلاح آنها دارند.

Anger is never without a reason, but seldom with a good one

خشم هرگز بی دلیل نیست ولی بندرت دلیل خوبی دارد.

God helps those who help themselves

خداوند به کسانی کمک می کند که به خود کمک کنند.

A small leak can sink a great ship

سوراخی کوچک می تواند کشتی بزرگی را غرق کند.

By failing to prepare, you are preparing to fail

با شکست در آماده شدن، آماده می شوید برای شکست.

The way to see by Faith is to shut the Eye of Reason

دیدن با چشم ایمان بستن چشم منطق است.

In this world nothing is certain but death and taxes

در این دنیا هیچ چیز قطعی نیست بجز مرگ و مالیات.

Half a truth is often a great lie

نیمی از حقیقت اغلب دروغی بزرگ است.

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn

به من بگو و فراموش خواهم کرد. به من یاد بده و به خاطر خواهم آورد. مرا درگیر کن و یاد خواهم گرفت.

Do good to your friends to keep them, to your enemies to win them

خوبی کنید؛ به دوستانتان، تا آنها را نگاه دارید، به دشمنانتان تا آنها را تحت تأثیر قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.