پنج شنبه , 30 فروردین 1397

جهان هاي روحي(جهان دوم)

جهان هاي روحي(جهان دوم)

جهان هاي روحي(جهان دوم)

بعد از مرگ كليه ي كساني كه داراي نواقصي در سير تكاملي روحي خود هستند بنا به قانون حاكم.وارد جهان دوم ميگردندوجهان دوم جهان ظلمت ناميده ميشود منظور از جهان ظلمت يك محيط خاصي نيست بلكه محيطي هزاران مرتبه بالاتر از محيط مادي و گشترده تر از آن كه خود داراي طبقاتي مي باشد.است.هرچه به سطوح پايين آن برويم ظلمت و تاريكي حاكم است و در تاريكي ترين نقاط آن ارواح شرور.بنا به حكم قانون به ساير ارواح حاكميت دارند و آنان هميشه در آزار و اذيت يكديگر هستند و اين رودند تا زماني ادامه دارد كه آنان به حدود خاصي از درك وارد گردند.
سطوحي بالاي جخان ظلمت.نسبت به سطوح پاييني آن بسيار عالي است ولي در نوع خود ارواح محلي براي تطهير و رسيدن به درك لازم مي باشد.و در آنجا ارواحي جهت ارشاد و پاك سازي روحي هميشه از جهان هاي قانون بالا براي انجام ماموريت وجود داردند و جهان دوم مستقيما زير نظر قانون جهان سوم اداره مي گردد و در آنجا بسيار بد جايگاهي است.
از سطوح جهان ماده هر كسي توانايي ورود به جهان دوم و سوم و جهان هاي بالاتر را قبل از مرگ ندارد.
هر كسي بخواهد به جهان هاي بالاتر وارد گردد به حكم قانون لايتغير امكان برگشت دوباره به ماده را ندارد ولي كساني كه در حالات روحي موفق به درك جهان دوم يا سوم يا جهان هاي بالا ميگردند در حقيقت به اين جهان ها ولرد نمي گردند بلكه آنها سير خود را در ابرآگاهي نسبت به جهان هاي بالا توسط ارواحي كه شايد او را ببيند و يا نبيند انجام مي دهند.و شخص خيال مي كند كه واقعا به آن جهان ها وارد گرديده و يا مشابهي از شرايط جهان هاي بالا را به امر قانون در جهان مادي توسط ارواح راهنما براي شخص مذكور به مجود مي آورند.
قانون اينست كه تا كسي خود عملا به جهان دوم يا سوم يا بالاتر وارد نگردد از اسرار آن با خبر نمي گردد و هيچگونه اطلاعاتي به جر آن مواردي كه از طرف قانون صلاح ديده شده و لازم است از آن جهان ها درز نميكند.و اگر كسي هم به نوعي در ابر آگاهي از آن اطلاع پيدا يابد ميبيند كه موقع بيداري قسمت اعظم رويا و سير و سفر وي به ذهن آكاهي عادي اش وارد نشده و چيزي به يادش نمي آيد شايد كساني باشند كه از لحاظ گانه از چهار به بالاتز باشند.همين ها هم اگر به آن جهان ها سير كنند باز موقع رجعت مقداري از آن اطلاعاتي كه محرمانه است از خاطر آنان پاك ميگردد و فكر ميكنند كه توانسته اند جهان هاي بالا را ببينند.ولي غافل از آنند كه تمام سير و سلوك اينان حداكثر در محدوده ابر آگاهي رويداده است و كسي حق ورود مه جهان هاي بالاتر را ندارد و اگر اينان به حق خود منصف باشند و آن قدرت لازمه تشخيص و كارآيي در مورد ارتباطات با ارواح از سطوح بالا را دارند اگر موارد مذكور را بررسي كنند به نتايج بالا خواهند رسيد كه سير و سفر در جهان هاي بالا فقط با انرژي قانون ميسر است و آن انرژي نيز تا كنون در اختيار كسي نبوده كه از آن استفاده نمايد به جر شخصي كه به او داده شده و نماينده قانون است.
كساني كه سلسله وار پشت سر هم يكي بعد از ديگري نماينده قانون خواهد بود از قانون حق استفاده از آن انرژي به او خواهد داد تا بتواند بعضي از افراد را بنا به صلاح ديد در جهان هاي بالا البته با توجه به حدود و قدرت حاكميت وي كه از قانون تعيين ميگردد سير دهد باز همين اشخاص نيز ميتوانند از مواردي كه ورود آنان به جهان مادي صلاح نيست اقدام به انتقال اطلاعات ممنوعه به جهان مادي گردند.
فقط نماينده قانون انرژي لازم جهت سير اشخاص در جهان هاي بالا به نسبت اجازه اي كه داده شده دارد و هر كس اين ادعا را ميكند كه توانسته در جهان هاي بالا سير كند كذب كاذب است و اگر بخت يار بوده حداكثر در ابرآگاهي ميتواند باشد.
كساني كه محدوده جهان ظلمت را سير نموده اند آن را بسيار بد جايگاهي ميدانند البته آن خود نيز از رجمت خداوندي است.همچنان كه در قرآن كريد ميفرمايد:جهنم از ظاهر عذاب دوزخ است و از باطن در رحمت)).
و اينگونه اشخاص پس از سير خود از ديدن آنجا بسيار غمگين و فشار خاصي را متحمل ميگردند و به خود قرو ميروند وآنان حتي از نگاه كردن به جهان دوم كراهت از خود نشان ميدهند و موقع سير از روي آن تمايلي به ديدن آن ندارند و از ارواحي كه در آن هستند بسيار گريزانند و نمي خواهند اعمال آن ها گريبانگر اينان گردد.
حتي نگاه كردن از دور به جهان دوم بسيار ناراحت كننده است.انسان هايي كه در آن محيط قرار دارند تمام اعمالشان را با خود حمل ميكنند و در ديدن اين افكار و حالات روحي بسيار زننده و دلگير است.اما غافل از آن كه همه خود ميدانند .ولي بدان عمل نميكنند .با اعمالي كه انجام داده اند با اينكه از آن گريزانند بعد از مرگ به جهان دوم مي رومد.نفس شيطان در جهان دوم حاكم است پس هر كس متواند نفس شيطان را از خود دور كند تا زماني كه حتي ذره اي از آن باقي باشد حق ورود به جهان سوم را ندارند.البته راه براي آنان هميشه باز است ولي حيائي كه به جهان سوم حاكم است از شرم.آنان را خرد خواهد كرد.آنهايي كه به همه اسفل السافلين يا قعر جهان دوم ميروند.روح آنان مرده است وتحمل فشار حاكي از شرم و حيا را نخواهد داشت و به خود جازه ورود به جهان سوم را نخواهند داد.هر كس بميرد به نسبت اعمالي كه انجام داده روح اش داراي انرژي خاصي خواهد بود و اين انرژي كه محدود به اعمال اشخاص است آنان را از روي جهان دوم رد مي كند.
و هركجا كه سطح ارتعاش آنان با آن برابر است فرود مي آورد.قعر جهان دوم اواسط يا اواخر جهان دوم و شايد انشاالله تا جهان سوم كه تماما” بستگي به انرژي دارد كه آن را به طور صحيح در خود انباشته است.
هر كسي كه ميميرد سوار تاب الهي ميگردد(پل صراط)و تاب الهي او را با خود به بالا مي برد و تا آنجا كه انرژي دارد سوار آن است.در جايي كه انرژي اش تمام شد از آن پياده ميشود.
انذژي انسان را حداقل به جهان سوم ميرساند از نوع انرژي طلايي يا قانون است و كساني كه نتوانند به انرژي طلايي دست رسي پيدا كنند لاجرم لايق جهان دوم خواهند بود و بعد از طي مراحلي كه مربوط به تطهير روحي آنان است ميتوانند به آن انرژي دست رسي و به وسيله آن به جهان سوم وارد گردند.
كساني كه به طور آزمايشي از طرف قانون به جهان سوم فقط براي يك لحظه وارد شده اند گفته اند اگر انرژي قانون از ما حمايت نمي كرد بر اثر شرك و حيايي كه داشتيم و خود را لايق آن جهان نميديديم خرد ميشديم و امكان تحمل چنان فشاري براي ما ميسر نيست و اگر كساني توسط يك انرژي برتر.به جهان بالاتر از حدود خود بروند به محض اينكه حمايت آن انرژي از آنان قطع گردد قورا” به سطح جهاني كه لابق آن هستند بر ميگردند.
اكثريت انسان هاي روي زمين كه يك گانه اول را دارا هستند حتي لايق ورود به جهان دوم نيز نميباشند.براي درك جهان د.م بايد داراي گانه دوم باشند و با استفاده از كالبد دوم توسط گانه دوم كه به حركت در مي آيد وارد جهان دوم ميگردند و آن را درك كنند.
اين از رحمت خداوندي است كه هر فرد يگانه كه ميميرد خداوند از در رحمتش گانه دوم را به او عطا ميكند تا با آن وارد جهان دوم گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *