جمعه , 4 خرداد 1397

اس ام اس های زناشویی فارسی و انگلیسی

اس ام اس های زناشویی فارسی و انگلیسی
Every man should get maed some time after all
happiness is not the only thing in life
هر مردی باید یکروزی ازدواج کنه،چون شادی تنها چیز زندگی نیست !
.
.
.
Bachelors should be heavily taxed
It is not fair that some men should
be happier than others
Oscar Wilde
برای مجردها باید مالیات سنگینی مقرر شود
چون این انصاف نیست که بعضیها
شادتر از بقیه زندگی کنند
اسکاروایلد
.
.
.
Womens
Don’t marry for money; you can borrow it cheaper
Scottish Proverb
خانوم ها
برای پول ازدواج نکنید ، میتونید اونرو با بهره کمتری قرض بگیرید
ضرب المثل اسکاتلندی
.
.
.
I asked my wife, “Where do you want to go for our
anniversary? ” She said,”Somewhere I have never been!” I told her
“How about the kitchen?”
من از همسرم پرسیدم که برای سالگرد ازدواجمان به کجا برویم؟
او گفت: به جائی که تا حالا نرفتم
من گفتم: نظرت راجع به آشپزخانه چطوره !!؟
.
.
.
I don’t worry about terrorism. I was married for two years
Sam Kinison
من از تروریستها وحشتی ندارم ، من دوساله ازدواج کردم
سام کینیسون
.
.
.
Men have a better time than women; for one thing
they marry later; for another thing, they die earlier
H. L. Mencken
مردها فرصت بهتری در زندگی نسبت به زنان دارند،یکی بخاطر اینکه دیرتر
ازدواج میکنند و دوم اینکه زودتر میمیرند
اچ.ال.منکن
.
.
.
When a newly married couple smiles, everyone knows why.
When a ten-year married couple smiles, everyone wonders why
وقتی که یک زوج تازه مزدوج لبخند میزنند،همه میدونند چرا
ولی وقتی یک زوج ده سال پس از ازدواج لبخند میزنند همه حیرانند چرا ؟
.
.
.
Love is blind but marriage is an eye-opener
عشق آدم را کور میکند ولی ازدواج چشمان انسان را باز میکند
.
.
.
When a man opens the door of his car for his wife
you can be sure of one thing
either the car is new or the wife
وقتی مردی درب خودرو را برای همسرش باز میکند
شما میتوانید مطمئن باشید که
یا ماشین جدید است یا همسرش !
.
.
.
I take my wife everywhere, but she keeps finding
her way back to home always
من همسرم را خودم همه جا میبرم
ولی اون همیشه راه برگشتن به خانه را پیدا میکند !
.
.
.
We always hold hands. If I let go, she shops
من همیشه دستان همسرم را در دستم میگیرم
چون اگه رهاش کنم اون میره خرید !
.
.
.
My wife was in beauty saloon for two hours
That was only for the estimate
همسرم برای دوساعت در یک سالن آرایش و زیبائی بود
البته فقط برای ارزیابی و قیمت گرفتن !
.
.
.
She got a mudpack and looked great for two days. Then
the mud fell off
همسرم یک ماسک تقویتی صورت خرید
برای دو روز خیلی صورتش خوب شده بود ولی
بعدش ماسک افتاد !
.
.
.
She ran after the garbage truck, yelling, “Am I too
late for the garbage?”
Following her down the street I yelled, “No, jump in.”
همسرم دنبال ماشین زباله دوید و فریاد زد
“آیا برای انداختن زباله دیر کردم ؟ “
من هم دنبالش به سمت خیابان دویدم و فریاد زدم
” نه ، بپر توش! “
.
.
.
Badd Teddy recently explained to me why he refuses
to get to married.
He says “the wedding rings look like minature handcuffs””
باد تدی برای من شرح میداد که چرا از ازدواج کردن فراریست
میگفت: حلقه
ازدواج مثل یک دستبند مینیاتوریست !
.
.
.
A couple came upon a wishing well. The husband
leaned over, made a wish
and threw in a coin .
The wife decided to make a wish, too. But she leaned
over too much, fell
into the well, and drowned. The husband was stunned
for a while but then
smiled “It really works!”
یک زوج بر سر یک چاه آرزو رفتند، مرد خم شد ، آرزوئی کرد و یک سکه به
داخل چاه انداخت.زن هم تصمیم گرفت آرزوئی کند ولی زیادی خم شد و ناگهان
به داخل چا ه پرت شد
مرد چند لحظه ای بهت زده شد بعد لبخندی زد و گفت:
” این واقعا” درست کار میکنه !!!!”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *