جدیدترین مطالب

احکام آب مطلق و مضاف

آب مطلق و مضاف

(مساله 15) آب يا مطلق است يا مضاف ، آب مضاف آبي است که آن را از  چيزي  بگيرند ، مثل آب هندوانه و گلاب ، يا با چيزي مخلوط باشد ، مثل آبي که به قدري با گل و  مانند  آن  مخلوط شود ، که ديگر به آن آب نگويند و غير اينها آب مطلق است و آن بر پنج قسم است اول آب کُر ، دوم آب قليل ، سوم آب جاري ، چهارم آب باران ، پنجم آب چاه .

1-آب کُر

( مساله 16)   آب کُر ،   مقدارآبي است که اگر در ظرفي که درازا و پهنا و گودي آن هر يک سه وجب ونيم است بريزند،آن ظرف را پر کند.و وزن آن از صد و بيست و هشت منِ تبريز بيست مثقال کمتر است و احتياط اين است که مقدار419 / 377 کيلوگرم را در نظر بگيرند

(مساله 17) اگر عين نجس ، مانند بول و خون به آب کُر برسد ، چنانچه به واسطة آن بو يا رنگ يا مزه آب تغيير کند آب نجس مي شود و اگر تغيير نکند ، نجس نمي شود .

(مساله 18) اگر بوي آب کُر به واسطة غير نجاست تغيير کند ، نجس نمي شود .

(مساله 19)اگر عين نجس مانند خون به آبي که بيشتر ازکُر است برسد و بو يا رنگ يا مزه قسمتي از آن را تغيير دهد، چنانچه مقداري که تغيير نکرده کمتر ازکُر باشد،تمام آب نجس مي شود.و اگر به اندازة کُر يا بيشتر باشد ، فقط مقداري که بو يا رنگ يا مزة آن تغيير کرده نجس است .

(مساله 20) آب فواره اگر متصل بکر باشد ، آب نجس را در صورتي که مخلوط به آن بشود پاک کمي کند ، ولي اگر قطره قطره روي آب نجس بريزد ، آن را پاک نمي کند ،   مگر آنکه  چيزي روي فواره بگيرند  ،  تا آب آن قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود و با آن مخلوط گردد .

(مساله 22) اگر مقداري از آب کُر يخ ببندد  و  باقي آن بقدر کُر نباشد ، چنانچه نجاست به آن برسد نجس مي شود ، و هر قدر از يخ هم آب شود نجس است .

(مساله 23) آبي که به اندازة کُر بوده ، اگر انسان شک کند از کُر کمتر شده يا نه ، مثل آب کُر است ، يعني چيز نجس شده را پاک مي کند و اگر نجاستي هم به آن برسد نجس نمي شود .  و  آبي که کمتر از کرُ بوده  و  انسان شک دارد به مقدار کرُ شده يا نه ، حکم آب کُر ندارد .

(مساله 24) کُربودن آب ، به دو راه ثابت مي شود :  اول : آنکه خود انسان تشخيص دهد . دوم : آنکه دو مرد عادل خبر دهند . 

2-آب قليل

 (مساله 25) آب قليل آبي است  که از زمين نجوشد و از کرُ کمتر باشد .

 (مساله26)اگر آب قليل روي چيز نجس بريزد ،يا چيز نجس به آن برسد ، نجس مي شود .ولي اگر از بالا با فشار روي چيز نجس بريزد ، مقداري که به آن چيز مي رسد ، نجس و هر چه بالاتر از آن است پاک مي باشد ونيز اگر مثل فواره با فشار از پائين به بالا رود در صورتي که نجاست به بالا برسد  ،  پائين نجس نمي شود  و  اگر نجاست به پائين برسد ، بالا نجس مي شود .

( مساله 27 ) آب قليلي که براي بر طرف کردن عين نجاست روي چيز نجس ريخته شود و از آن جدا گردد، نجس است .و بايد ازآب قليلي هم که بعد ازبرطرف شدن  عين نجاست ، براي آب کشيدن چيز نجس روي آن مي ريزد و از ان جدا مي شود ، اجتناب   کنند .   ولي آبي که با آن مخرج بول و غائط را مي شويند با پنج شرط پاک است :

 اول – آنکه بو يا رنگ يا  مزه آب  به  واسطه نجاست تغيير نکرده باشد  .  دوم –  نجاستي از خارج به آن نرسيده باشد . سوم – نجاست ديگري مثل خون يا بول يا غائط بيرون نيامده باشد . چهارم  –  ذره هاي  غائط در آب پيدا نباشد  .  پنجم –  بيشتر  از مقدار معمول ، نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد .

3-آب جاري

( مساله 28 ) آب  جاري آبي  است که از زمين  بجوشد و جريان  داشته  باشد ، مانند  آب چشمه و قنات .

(مساله 29 ) آب جاري اگر کمتر از کر باشد ، چناچه نجاست به برسد تا وقتي بو يا رنگ يا مزة آن به واسطة نجاست تغيير نکرده ، پاک است .

( مساله 30 ) اگر نجاستي به آب جاري برسد ، مقداري از آن ، که بو يا رنگ يا مزه اش به واسطة نجاست تغيير کرده نجس است . و طرفي که متصل به چشمه است اگر چه کمتر از کر باشد پاک  است و  آبهاي  ديگر نهر اگر به  اندازة کر  باشد يا به واسطة  آبي که  تغيير نکرده به آب چشمه متصل باشد ، پاک و گرنه نجس است .

( مساله 31 ) آب چشمه اي  که جاري  نيست ولي طوري است که اگر از آن بردارند باز مي جوشد ، حکم آب  جاري دارد . يعني اگر  نجاست به آن  برسد ، تا  وقتي بو  يا رنگ يا مزة آن به  واسطة نجاست تغيير نکرده ، پاک است .

( مساله 32 ) آبي که کنار نهر ، ايستاده  و متصل به آب جاري است ، حکم آب جاري دارد .

( مساله 33 ) چشمه اي که  مثلا  در  زمستان مي جوشد  و  در  زمستان  مي جوشد  و  در تابستان از جوشش مي افتد ، فقط وقتي که مي جوشد حکم آب جاري دارد .  

( مساله 34 ) آب حوض  حمام اگر چه کمتر از کر  باشد ، مثل آب جاري  است ، ولي  بنابر احتياط واجب بايد به خزينه اي که آب آن به تنهائي يا با آب حوضچه به  اندازه  کر ، متصل باشد  .

( مساله 35 ) آب لوله هاي حمام که از شير ها و دوشها مي ريزد ، اگر  متصل به کر  باشد ، مثل آب جاري است و آب لوله هاي  عمارات اگر  متصل به کر  باشد ،در حکم آب کر است.   

( مساله 36 )   آبي که روي زمين جريان دارد ولي از زمين نمي جوشد ، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس ميشود . اما اگر از بالا با فشار به پائين بريزد ،  چنانچه به نجاست به پائين آن برسد بالاي آن نجس نمي شود .

4-آب باران

( مساله 37 ) اگر به چيز نجسي که عين نجاست درآن نيست يک مرتبه باران ببارد ، جائي که باران به آن برسد پاک مي شود . و در فرش و لباس و مانند اينها فشار لازم نيست . ولي باريدن دو سه قطره فائده ندارد ، بلکه بايد طوري باشد که بگويند باران مي آيد .  ‌

(مساله 38)اگر باران،به عين نجس ببارد و به جاي ديگر ترشح کند ، چنانچه عين نجاست همراه آن نباشد ،و بو يا رنگ يا مزة نجاست نگرفته باشد پاک است.پس اگر باران بر خون ببارد و  ترشح کند ، چنانچه ذرهّ اي خون در آن باشد يا آنکه بو يا  رنگ  يا مزة خون گرفته باشد ، نجس مي باشد .

(مساله 39)  اگر  بر سقف عمارت  يا روي بام آن عين نجاست  ،  تا وقتي باران به بام مي بارد ، آبي که به چيز نجس  رسيده و  از سقف يا  ناودان مي ريزد پاک است . و بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبي که مي ريزد ، به  چيز نجس رسيده است نجس مي باشد .      

( مساله 40 ) زمين نجسي که باران بر آن ببارد پاک مي شود . و اگر باران بر زمين جاري شود و به جاي نجسي که زير سقف است برسد ، آن را نيز پاک مي کند .

( مساله 41 ) خاک نجسي که به واسطة باران گل شود و آب آن را فرا گيرد پاک است ، اما اگر فقط رطوبت به آن برسد پاک نمي شود .

(مساله 42 ) هر گاه آب باران در جائي جمع شود ، اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه موقعي که باران مي آيد ، چيز  نجسي را در آن بشويند و آب ، بو يا رنگ يا مزة نجاست نگيرد ، آن چيز نجس پاک مي شود .

( مساله 43 ) اگر  بر  فرش  پاکي که روي زمين نجس است باران ببارد و بر زمين نجس جاري شود ، فرش ، نجس نمي شود و زمين هم پاک مي گردد .

5 – آب چاه   

 ( مساله 44 ) آب چاهي که از زمين مي جوشد ، اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد ، تا وقتي بو يا رنگ يا مزة آن به واسطة نجاست تغيير نکرده پاک است ، ولي مستحب است پس از رسيدن بعضي از نجاستها ، مقداري که درکتابهاي مفصل گفته شده از آب آن ، بکشند .  

( مساله 45 ) اگر نجاستي در چاه بريزد و بو يا رنگ يا مزة آب آن را تغيير دهد ، چنانچه تغيير آب چاه از بين  برود ، موقعي پاک  مي شود که با  آبي که از چاه  مي جوشد مخلوط گردد.

(مساله 46) اگر آب باران يا آب ديگر ، در گودالي جمع شود و کمتر از کُر باشد ، چنانچه بعد از قطع شدن باران ، نجاست به آن برسد نجس مي شود  .

احکام آبها

(مساله 47) آب مضاف که معني آن گفته شد ، چيز نجس را پاک نمي کند ، وضو  و  غسل هم با آن باطل است .

(مساله48)اگر ذره اي نجاست به آب مضاف برسد نجس مي شود ، ولي چنانچه از بالا   بافشار روي چيز نجس بريزد ، مقداري که به چيز نجس رسيده نجس و مقداري که بالاتر از  آن رسيده نجس و مقداري که بالاتر از آن است پاک ميباشد . مثلا اگر گلاب را از گلابدان  روي دست نجس بريزند ،آنچه به دست رسيده نجس، و آنچه به دست نرسيده پاک است و  نيز  اگر مثل فواره  با فشار از پائين به بالا برود  ،  اگر نجاست به بالا برسد پائين نجس نمي شود .

(مساله 49)  اگر آب مضاف نجس  ،  طوري  با آب کُر يا جاري مخلوط شود  ،  که ديگر آب مضاف به آن نگويند پاک مي شود .

(مساله50) آبي که مطلق بوده و معلوم نيست مضاف شده يا نه ، مثل آب مطلق است ، يعني چيز نجس را  پاک مي کند  ،  وضو  و  غسل هم با آن صحيح است  و آبي که مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه مثل آب مضاف است ، يعني چيز نجس را پاک نميکند ،  وضو و غسل هم با آن باطل است .

(مساله 51) آبي  که  معلوم نيست  مطلق  يا مضاف  و  معلوم نيست که قبلا مطلق يا مضاف بوده ، نجاست را پاک نمي کند ،وضو و غسل هم با آن باطل است .

(مساله 51) آبي که معلوم نيست مطلق است يا مضاف  و  معلوم نيست که   قبلا   مطلق  يا  مضاف بوده ، نجاست را پاک نمي کند ، وضو و غسل هم با آن باطل است .ولي اگر به اندازة کُر يابيشتر باشد ونجاست به آن برسد حکم به نجس بودن آن نمي شود

(مساله 52) آبي که عين نجاست  مثل  خون  و  بول به آن برسد  و  بو يا رنگ يا مزة آن را تغيير دهد  ،  اگر چه کُر  يا  جاري باشد نجس  مي شود  .  ولي اگر بو يا رنگ يا مزة آب به واسطة نجاستي که بيرون آب است عوض شود ، مثلا مرداري که پهلوي آب است بوي  آن را تغيير دهد نجس نمي شود .

(مساله 53) آبي که عين  نجاست مثل خون و  بول در آن  ريخته و بو يا رنگ  يا مزة آن را تغيير داده ، چنانچه به کر يا جاري  متصل  شود ، يا باران بر آن  ببارد يا  باد باران را در آن بريزد،يا آب باران درموقع باريدن از ناودان درآن جاري شود،وتغيير آن از بين برود پاک مي شود . ولي بايد آب باران يا کر يا جاري با آن مخلوط گردد .   

( مساله 54 ) آبي که براي پاک کردن شئ نجس شده استعمال مي شود و آن را غــساله مينامند اگرتطهير با آب قليل باشد ، نجس است ، ولي اگر در آب کر يا جاري تطهير نمايند، آبي که بعد از بيرون آوردن از آن مي ريزد ، پاک است .

( مساله 55 ) آبي که پاک بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه پاک است . و آبي که نجس بوده و معلوم نيست پاک شده يا نه ، نجس است .  

( مساله 56 ) نيم خوردة سگ و خوک و کافر ، نجس و خوردن آن حرام است و نيم خوردة حيوانات حرام گوشت ، پاک و خوردن آن مکروه مي باشد .

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی

تگ هاي مطلب:
براي اين مطلب هيچ تگي نوشته نشده است
  دسته بندی : احکام و مسائل شرعی                    امتیاز : 3.2                       تعداد بازديد اين مطلب : 11069                          تاریخ انتشار : شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۰۵
جدید ترین مطالب دسته بندی احکام و مسائل شرعیاحکام و مسائل شرعی
احکام صیغه موقت احکام صیغه موقت :   صیغه ی ازدواج موقت  طریقه ی خواندن صیغه ی ازدواج موقتمقدّمه ی۱: قبل از خواندن صیغه ی عقد موقت، ابتدا باید مهریه ای مشخص شود تا صیغه ی
چرا برخی افراد روزی بسیار و برخی روزی کم دارند؟ چرا برخی افراد روزی بسیار و برخی روزی کم دارند؟ :   کلمه «رزق» که معادل فارسی آن «روزی» است؛ یعنی هر چیزى که موجودى دیگر را در بقاى حیات و زندگی ‌اش کمک نماید، و در صورتى که آن رزق، ضمیمه آن م
احکام و مسائل مربوط به سقط جنین احکام و مسائل مربوط به سقط جنین : در ادامه این مطلب مربوط به پی سی پارسی به احکام مربوط به سقط جنین از دیدگاه مراجع اسلام میپردازیم.   آمار و ارقام نشان می‌دهد سالانه حدود 40
احکام خوردن شیر همسر احکام خوردن شیر همسر :  حکم خوردن شیر از نظر شرعی چیست؟   آیا از نظر شرعی خوردن شیر همسر اشکال دارد؟ پرسشهمسر بنده همیشه هنگامی که نزدیکی انجام می دهد خ
با احکام تراشیدن ریش اشنا شوید با احکام تراشیدن ریش اشنا شوید : پس از دوران صفویه تراشیدن یا نتراشیدن ریش اجباری نبوده و این در حالیست که در نگاه اغلب فقها تراشیدن ریش منع شده است. ریش در دوران باستان اهمیت خ
مطالب تصادفی
احکام اعتکاف احکام اعتکاف : احکام اعتکاف احکام اعتکاف:تعریف اعتکاف-اقسام اعتکاف-زمان اعتکاف-شرایط معتکف-شرایط اعتکاف نیت اعتکاف روزه اعتکاف مدت اعتکاف مکان اعتکاف خروج از مسج
ایت الله مکارم شیرازی:در خارج از کشور میتوانید بی حجاب باشید به شروط اینکه ایت الله مکارم شیرازی:در خارج از کشور میتوانید بی حجاب باشید به شروط اینکه :  با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدیّن دروس عالى را نخوانند تنها افراد بى بند و بار و لامذهب پست هاى مهم را اشغال مى کنند، آیت الله
احکام خوردن شیر همسر احکام خوردن شیر همسر :  حکم خوردن شیر از نظر شرعی چیست؟   آیا از نظر شرعی خوردن شیر همسر اشکال دارد؟ پرسشهمسر بنده همیشه هنگامی که نزدیکی انجام می دهد خ
حکم چت تصویری عکس یا فیلم با نامحرم در اینترنت حکم چت تصویری عکس یا فیلم با نامحرم در اینترنت : تابناک اجتماعی:مسئول ستاد ترویج احکام با اشاره به استفاده فراوان از اینترنت در عصر کنونی، عنوان کرد: تغییر زمان باعث تغییر احکام فقه نمی‌شود بلکه آنچه
احکام تغییر جنسیت از نظر آیت الله خامنه ای احکام تغییر جنسیت از نظر آیت الله خامنه ای : انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به زن یا مرد چه حکمی دارد؟ ج: این کار فی‌نفسه اشکال ندارد، ولی واجب است از مقدمات حرام پرهیز شود.فارس: تغییر جنسیت
X