جمعه , 24 آبان 1398

آشنايي با دوخت آستين ، الگوي يقه هاي جدا و الگو سازي

جلسه بيست و چهار تا بيست و شش
آشنايي با دوخت آستين ، الگوي يقه هاي جدا و الگو سازيجلسه بيست و چهار
آموزش آستين

براي كادر آستين مستطيلي به طول قد آستين و به عرض يك سوم دور سينه به اضافه 2 رسم مي كنيم. از خط سرشانه دو خط پشت آستين افقي و جلو آستين افقي را به اندازه يك دهم پهناي كادر رسم مي كنيم. از خط سرشانه نصف كادر منهاي 2 مي شود خط كف آستين، قد آرنج را 33 سانت مي گيريم كادر را از عرض به چهار قسمت مساوي تقسيم كرده، زير آستين پشت با دو قسمت روي آستين وزير آستين جلو با سه خط پشت آستين عمودي، خط وسط و جلو آستين عمودي مشخص مي گردند. جدول كادر هفت علامت اصلي دارد.
1. جلو
2. پشت
3. وسط
4. جلو آستين افقي با جلو آستين عمودي
5. تلاقي پشت آستين افقي با پشت آستين عمودي .
6. تلاقي پشت آستين افقي با پشت آستين عمودي يك بيستم عرض كادر به طرف وسط
7. تلاقي جلو آستين افقي با پشت آستين عمودي يك بيستم عرض كادر به طرف پهلو.

چهار علامت فرعي هم اضافه مي كنيم.
1 – تلاقي كف آستين با جلو آستين عمودي از عرض كادر 25 (حدود 9 سال) تا عرض كادر 30 ، يك دهم عرض كادر آستين باضافه يكان عرض بر حسب ميل (يكان چهل 10 ميل حساب مي شود) و از عرض كادر 41 تا عرض كادر 50، يك دهم عرض آستين و به ازاي هر دو سانت يك ميل، مثلثي به طرف پهلو مي روند.
2– تلاقي خط كف آستين با پشت آستين عمودي همان مقدار مثلثي جلو به اضافه 2 سات مثلثي به طرف پهلو مي رود.
3 – تلاقي پشت آستين افقي با خط وسط به طرف جلو ، وسط خط شانه و پشت آستين افقي
4- تلاقي پشت آستين افقي با خط وسط به طرف جلو، وسط خط شانه و پشت آستين افقي با خط وسط به طرف پشت نيم سانت مانده به خط شانه، هر دو قه مقدار مثلثي زير آستين پشت منهاي دهگان عرض كادر بر حسب ميل. از سايز 36 به بالا 8 ميل از خط وسط و كلگي آستين به طرف پشت چرت سرشانه هنگام دوخت با درز سرشانه جفت مي شود، كه اين مقدار از سايز 36 به پايين 6 ميل مي باشد. خط كف آستين عرض 45 مي شود 5/20، از 50 تا 55 مي شود 22 و از 55 تا 60 مي شود 5/22 . تمام آستين هاي عرض 25 به پايين مدل آستينهاي لباس بي ساسن در مي آيد. در بالاتنه هاي آستين دار يك سانت شيب سرشانه را كم مي كنيم. هر مقدار سرشانه پشت به علت برآمدگي پشت بالا آمد نصف مقدار آن چرت سرشانه به طرف جلو مي رود. آستين نسبت به تنه مقداري اضافه دارد كه لازم است آنرا هنگام دوخت خورد بدهيم. با زدن اندازه مقدار خورد مشخص مي گردد. اگر دوطرف اندازه بود درز بغل ها جفت مي شود. اگر در قسمتي خورد كم باشد درز استين به آن طرف مي رود تا هر دو طرف به يك اندازه شود. اگر در قسمتي خورد كم باشد درز آستين به آن طرف مي رود تا هر دو طرف به يك اندازه شود. اين عمل را كنترل آستين مي ناميم.

اندازه بلندي آستين وبلندي حلقه جلو نبايد بيش از 3 سانت اختلاف داشته باشد و هر چه اين اندازه به هم نزديكتر باشد بهتر است. اين عمل را كنترل نهايي مي ناميم. كه اين اختلاف در لباسهاي بي ساسون به 5 سانت مي رشد از كادر 40 به بالا نيم ساعت كله آستين را بلا مي بريم. در شخصي دوزي دقت مي كنيم عرض كادر آستين بالا مي آيد و به ازاي هر يك سانت نيم سانت به مثلثي هاي زير آستين اضافه مي كنيم.

آشنايي با دوخت آستين ، الگوي يقه هاي جدا و الگو سازي

آشنايي با دوخت آستين ، الگوي يقه هاي جدا و الگو سازيجلسه بيست و پنج
الگوي يقه هاي جدا

براي هر نوع يقه اي ، مستطيل 19×8 را مي كشيم. قسمت جلوي خود پايه يقه ، دست راست لبه جلو، مقابل لبه بيروني، دست چپ وسط يقه مي باشد.
براي يقه انگليسي مستطيل را به چهار قسمت تقسيم مي كنيم. از پايه رو لبه جلو 2 سانت به طرف بالا علامت مي زنيم و با منحني خط كش وصل مي كنيم به وسط پايه . سپس نيم سانت از وسط يقه بالا مي رويم و آن محل را هم منحني به پايه وسط رسم مي كنيم. اين بريدگي ها را به لبه بيروني يقيه مي بريم در حقيقت از مستطيل چيزي دور نمي ريزيم. لبه بالا قابل تغيير است.
براي يقه يك تيكه همان يقه انگليسي را كشيده خط منحني را سه سانت به جلو مي بريم و از دو سانت بالاتر يك خط منحني ديگر موازي با آن مي كشيم، براي صحت اين خط 2 سانت از خط وسط كادر بالا آمده علامت مي زنيم و يك لبه منحني خط كش را روي آن و لبه ديگر را در وسط خط لبه جلو كه قبلاً تقسيم شده قرار مي دهيم و 5/1 سانت از لبه جلو بيرون مي رويم با لبه صاف خط كش سه سانت بيرون آمده منحني پايين را به 5/1 سانت منحني بالا وصل مي كنيم مي توانيم گوشه يقه را به دلخواه گرد كنيم. لبه برگه يقه به هر صورت قابل تغيير است.
براي يقه دو تيكه نخست يقه يك تيكه را مي كشيم و از وسط كادر لبه جلو 8 سانت به داخل رفته و 7 ميل بالا و 7 ميل پايين از آن را علامت مي زنيم با دو خط منحني جدا نقطه بالا و پايين را به لبه جلوي يقه و نيم سانت مانده به وسط يقه وصل مي كنيم در وسط يقه اين نيم سانت را به بالا و پايين يقه وصل مي كنيم تا براي گرفتن لقي يقه استفاده شود. داخل منحني هاي ما بين پايه و برگه يقه را جدا كرده دور مي ريزيم و براي اينكه برگه يقه باريك نشود دو سر لبه هاي بيرون را با منحني خالي خط كش بهم وصل مي كنيم.
از پايه روي اين خط و خط وسط كادر و خط وسط يقه سه سانت علامت زده و با منحني خالي به هم وصل مي كنيم. از قسمت بالاي وسط يقه يك سانت گرفته و به وسط پايين يقه وصل مي كنيم با اين خط وسط يقه مانند ساسون بسته مي شود. لبه يقه را به دلخواه مي توانيم گرد كنيم.
(تمام يقه هاي بالا بايد منحني هاي جلوي پايه آنها بيش از حدي كه خط كش بما مي دهد باشد)
يقه ب ب يا شكاري يقه اي است كه پشت آن كمي بالا و جلوي آن روي لباس مي خوابد كادر دو لاي يقه را 2 سانت 2 سانت از عرض خط كشيده و تا 2 ميل مانده به لبه ديگر قيچي مي كنيم، آنرا روي يك كاغذ ديگر گذاشته و هر برشي را نيم سانت باز كرده و با چسب مي چسبانيم. يك سانت هم از وسط پايين يقه به صورت ساسون مي گيريم تا گردتر شود. لبه به دلخواه گرد مي شود.

آشنايي با دوخت آستين ، الگوي يقه هاي جدا و الگو سازي

آشنايي با دوخت آستين ، الگوي يقه هاي جدا و الگو سازيجلسه بيست و ششالگو سازي

قبل از رسم الگوي پيش براي الگوسازي لباس هاي جلو باز بر حسب نياز فضاي خالي مي گذاريم. اگر لباس جلو بسته اي را از وسط باز كنيم دو قسمت جلو از هم فاصله مي گيرد طوري كه در پايين بيشتر و در بالا كمتر از هم جدا مي شود. نخست براي رفع اين اشكال مقداري به جلو الگو اضافه مي كنيم براي لباسهاي تنگ و بي يقه ها قسمت بالا صفر و در باسن بزرگ 1 سانت، لباسهاي نيمه تنگ بالا دو ميل و باسن بزرگ 5/1 سانت، لباسهاي گشاد بالا چهار ميل و باسن بزرگ، 2 سانت ، خطي كه اين دو محل را به هم وصل نموده و مستقيم به طرف قد لباس مي رود را خط وسط جلوي جديد مي ناميم.
بعد از آن رو هم گرد يا دكمه خور مي خواهيم كه براي جليقه 5/1 سانت، بلوز 2 سانت، كت 5/2 سانت و پالتو 3 سانت معمول مي باشد. رو هم گرد هر مقدار كه باشد لباس دو برابر آن روي هم مي آيد.

آشنايي با دوخت آستين ، الگوي يقه هاي جدا و الگو سازي

آشنايي با دوخت آستين ، الگوي يقه هاي جدا و الگو سازي


بعد از رو هم گرد سجاف مي خواهيم كه گاهي سرخود و گاهي جدا بريده مي شود، پهناي آن براي بلوز 6 سانت، كت 8 سانت و پالتو 10 سانت مناسب مي باشد. سجاف را هنگامي سر خود مي بريم كه جلوي لباس صاف باشد، در اين صورت اگر لباس داراي يقه باشد بايد آنرا جدا ببريم. قسمت بالاي سجاف از بالاترين جا دكمه كه معمولاً در امتداد ساسون سينه مي خورد( براي لباسهاي تنگ و نيمه تنگ جادكمه در اين محل ضروري مي باشد) پهن تر برداشته مي شود تا هنگام برگشتن به داخل لباس حدود 4 سانت با درز سرشانه جفت شود. برش طوق يقه و سرشانه را در حالي كه سجاف را به داخل تا انداخته ايم مي زنيم. هر جا دكمه افقي به هر اندازه كه باشد نيم سانت روي رو هم گرد مي آيد و بقيه آن به داخل لباس مي رود. جادكمه عمودي هم رو خط وسط جلوي جديد قرارمي گيرد. يقه اي كه داريم طوق يقه اصلي ماست اگر بخواهيم يقه سه سانت و يا دو تكه و امثالهم روي آن بگذاريم بهتر است همه جاي يقه را به غير از پشت يقه يك سانت خالي كنيم. همانطور كه براي استفاده از كروات و پاپيون از طوق اصلي استفاده مي كنيم، براي وصل اين يقه ها مي توان باز كردن يقه را از بيخ گردن نيز شروع كرد. براي وصل كردن يقه انگليسي به اين مدل بايد طوق جلو را از بيخ گردن حداقل 2 سانت خالي كنيم سپس لبه شكاف پايين را حدود سه سانت چرت زده مقدار يقه را هر اندازه كه باشد حساب مي كنيم، بهتر است خط وسط كادر يقه با بيخ گردن برخورد كند. شكاف اين نوع يقه را مي توان تا جايي كه برگشت يقه بما اجازه مي دهد پايين آورد. لبه بيروني يقه قابل تغيير است.
براي نصب اپل بايد شيب سرشانه را نيم سانت كمتر از پهناي اپل از طرف حلقه بالا آورد. كلگي آستين هم متناسب با پهناي اپل و مقدار خورد مناسب بالا مي آيد. حلقه براي بلوز و پيراهن مناسب مي باشد اما براي كت دو نقطه دو و سه بالا آمدهف از خط كف را نيم سانت پايين و پهلويي را نيم سانت هم بيرون مي بريم. همين عمل براي مانتو و پالتو به يك سانت مي رسد، بغل حلقه پشت نيز متناسب با جلو نيم يا يك سانت پايين و بيرون مي رود.
ساسون بغل سينه از اختلاف قد بالاتنه جلو و طول كادر پشت به اضافه سه بدست مي آيد و محل آن نيز با برشي كه از محل كارور و حلقه و يا 4 سانت بعد از بيخ گردن از سرشانه به طرف 2 سانت مانده به نوك سينه مي آيد تغيير مي كند. (كوپ حلقه) (كوپ شانه) گاه ساسون بصورت چين در مي آيد.

آشنايي با دوخت آستين ، الگوي يقه هاي جدا و الگو سازي

آشنايي با دوخت آستين ، الگوي يقه هاي جدا و الگو سازي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *