پنج شنبه , 3 بهمن 1398

آشنايي باكت «كوپ پهلو» و الگوي بي يقه ها

جلسه چهل و چهل ويک
آشنايي باكت «كوپ پهلو» و الگوي بي يقه هاجلسه چهل
آشنايي باكت «كوپ پهلو»

كت با دامن معمولاً كوتاه، اما به تنهايي بلند مي باشد. اگر يك دكمه باشد در كمر، اگر دو دكمه باشد شش سانت بالا و شش سانت پايين كمر و اگر سه دكمه باشد يكي مقابل خط كمر و دو تاي ديگر ده سانت بالا و پايين آن قرار مي گيرند. در يقه بندي كت گاهي خط پايين شكاف يقه انگليسي را چهار سانت به طرف داخل ادامه داده و بعد منحني تو خالي به طرف بيخ گردن خط مي كشند و با بريدن آن يقه را جدا كرده تا بعد از دوختن شكاف پايين يقه به صورت درز صاف نشان دهد. چنانچه يقه مثلاً به صورت خرگوشي هم بريده شود ادامه شكاف به شكل قبل بايد باشد. در صورت باريك شدن يقه ها پشت برگه نبايد از 6 سانت باريكتر شود. يقه هاي پهن با شكاف نزديك و يك اندازه يقه روسي مي باشد.

آشنايي باكت «كوپ پهلو» و الگوي بي يقه هاالگوي كت كوپ

براي تهيه الگوي كت كوپ پهلو قد الگو را تا باسن بزرگ مي گيريم و در پايان كار اگر لازم بود به قد اضافه مي كنيم.

آشنايي باكت «كوپ پهلو» و الگوي بي يقه هاكت بدون درز بغل

ساسون بغل سينه يك راسته را مي بنديم سپس دو درز را به هم مي چسبانيم «كوپ پهلو» مي دهيم. از وسط روي خط كمر 10 سانت به طرف پيش و 10 سانت به طرف پشت علامت مي زنيم بعد 5/2 سانت از نقطه هاي 10 سانت به داخل مي آييم. در پيش فاصله 2 سانت مانده به خط كف حلقه آستين را روي حلقه آستين مستقيم به نقطه ده سانت وصل كرده و از آنجا هم مستقيم با كمي انحنا به طرف پهلو به پايين كت مي رويم، سپس از همان نقطه حلقه، مستقيم به 5/2 سانت پيش آمده و باز مستقيم به 2 سانت زير باسن كوچك روي خط قبلي وصل مي كنيم. پيش را در قسمت جلو جدا كرده و حين بريدن تيكه اضافه كه حالت ساسون دارد و ميل از پايين آن را متصل مي گذاريم تا همان را بلند كرده و به طرف پايين برگردانيم تا درز آن قسمت صاف شود، اضافه اش را هم مي زنيم.
پشت را هم از بين كارور و خط كف حلقه آستين روي حلقه آستين وصل مي كنيم به 10 سانت روي كمر و از آنجا با خطي صاف، كمي كج به طرف پهلو به پايين كت مي رويم و خط دوم را از همان نقطه بالا به 5/2 سانت روي كمر و در پايين 3 سانت مانده به باسن بزرگ در خط قبلي فرود مي آييم ( مانند ساسون) با تيكه اضافه پشت هم مانند پيش عمل مي كنيم. اين تيكه هايي كه به دو طرف تيكه اصلي اضافه شود مقداري به باسن و پايين كت اضافه مي كشد كه با بستن وسط آن بصورت ساسون تا بالا، از مقدار آن اضافه ها مي گيريم. پايين اين قسمت را پر مي كنيم.
در اين گونه برشها گاهي ساسون زير سينه را تا محل جيب مي دوزند كه البته از مقدار آن متناسب با كوپهاي ديگر كم مي شود. به هر حال محل جيب را از درز پهلو و يا در برش جديد كوپ داده قسمت بالاي ساسون را در مي‌آوريم و قسمت پايين آن را يا مي بنديم و يا از بغل مي گيريم تا لبه هاي بريده جيب يك اندازه شود. با بستن انتهاي ساسون بغل سينه اين تيكه پهلويي به طرف بالا و بيرون مي رود كه به همين صورت الگو را روي پارچه انداخته و خط كشي مي كنيم. محل بريدگي جيب را بدون جاي درز جيب فيلتو مي دهيم. در صورت جيب از رو، جاي درز داده 2 سانت بالاتر مي دوزيم. محل جيب را از پايين كت اندازه مي زنيم و دهنه هاي جيب هاي رو را يك تا دو سانت بيشتر مي گيريم.

آشنايي باكت «كوپ پهلو» و الگوي بي يقه هاآستر كت

در زير آستين ها 2 سانت بيشتر و در وصل به سجاف قدري در بالا بزرگتر براي خورد آن و در سرشانه منهاي جاي اپل بريده مي شود. لايي كت در غير چسباندن به سجاف از حلقه آستين با دو سانت فاصله با محل سينه مستقيم به طرف پايين مي رود. لايي روي ساسون نمي رود.

آشنايي باكت «كوپ پهلو» و الگوي بي يقه هاجلسه چهل ويک
بي يقه ها

الگوي بي يقه ها شامل : يقه هفت ، يقه چهار گوش، يقه گرد ، يقه قايقي ، اصلاح شيب سرشانه ،تاپ ، دكلته و لباس عروس مي باشد.يقه هفت

يقه هفت روي پيش باز مي شود. از بيخ گردن تا دو سانت پايين تر از خط كارور خط مي كشيم. مي توان با چسباندن يك كاغذ به جلوي آن خط را مستقيم تا كمر ادامه داده و مدل چپ و راستي داشت. اگر سرشانه بيشتر باز شود هر خطي از 2 سانت پايين كارور مي گذرد. لقي يقه هفت بايد گرفته شود.يقه چهارگوش

يقه چهارگوش معمولاً در خط كاررو، يك سانت كمتر از فاصله سينه قرار مي گيرد. از سرشانه هر مقدار باز شود به همان نقطه وصل مي كنيم. اگر در وسط جلو دو سانت پايين ببريم، يقه گلابي مي شود.

آشنايي باكت «كوپ پهلو» و الگوي بي يقه ها

آشنايي باكت «كوپ پهلو» و الگوي بي يقه هايقه گرد

يقه گرد يك مدل يقه بسته مي باشد. يك سانت از بيخ گردن بايد باز شود. هر مقدار از سرشانه باز و به طرف جلو پايين بياييم، در پشت نصف آنرا پايين مي رويم. گاهي يقه گرد مانند چهارگوش باز مي شود.يقه قايقي

يقه قايقي را از تو يقه جلو يك سانت بالا آمده و به 3¬/2 سرشانه، با منحني توخالي وصل مي كنيم. پشت را يك سانت پايين رفته و با همان منحني به 3¬/2 سرشانه وصل مي كنيم. گشادي بيشتر دلخواه است. به آن يقه ب هم مي گويند.نکته

تمام يقه هايي كه از سرشانه بيشتر از دو سانت گشاد شوند مطابق حالت سرشانه شيب آن گرفته مي شود. تاپ لباسي گشاد و دكلته تنگ آن مي باشد( بدون سرشانه) در پيش خط كف حلقه آستين را هفت سانت و نيم بالا آمده و خطي موازي با آن مي كشيم. محل خالي حلقه آستين را پر كرده، تا كمر يك سانت گشادي دور سينه را مي گيريم.
جاي ركاب بالاي محل سينه مي باشد و چون بالاي سينه داراي گودي مي باشد دو طرف محل ركاب را دو تا يكسانت (مانند يقه هفت) مي بنديم. بعد از گرفتن لقي خط بالا را مجدداً مي كشيم . ساسونها را مي بنديم ( مي دوزيم) الگو شكل سينه پيدا مي كند. با اين الگو مي توان كرست دوخت. مي توان لباس برش دار كه چين از وسط آن مي گذرد دوخت . از بالا تا نوك سينه و در ادامه تا پايين را مي چينيم، مي توانيم پايين را ببنديم و بالا را چين بدهيم و يا بالا ببنديم و پايين را گشاد بگيريم. مي توانيم از وسط جلوي سينه ببريم و چين را از وسط دو سينه بياندازيم. پشت را چهار سانت از خط كف حلقه آستين بالا آمده موازي با آن مي كشيم، محل خالي حلقه را پر كرده، يك سانت از درز بغل تا كمر مي گيريم.

آشنايي باكت «كوپ پهلو» و الگوي بي يقه ها

آشنايي باكت «كوپ پهلو» و الگوي بي يقه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *